بازاریابی در صادرات با نگرش عملیاتی

۵۳,۰۰۰ تومان

با توجه به کمبود منابع اطلاعاتی در مورد بازاریابی صادرات کالا، به‌منظور راهنمایی صادرکنندگان کالا، در مراحل صادرات و ارزیابی توان شرکت‌ها پیش از ورود به بازارهای صادراتی، در این مجموعه اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی، تدوین استراتژی، برنامه تجاری، صادراتی و ماموریت برای ورود به بازارهای صادراتی و بازاریابی در صادرات از طریق نماینده فروش (Sole Agent) و E – Commerce و نمایشگاه و مناقصه و Buy Back همراه با نمونه‌های کاربردی معرفی گردیده است.

در بخش‌های بعدی، «محیط بازاریابی بین‌المللی»، به توضیح، در مورد عوامل محیط بازاریابی از نظر جذابیت و ساختار بازار، تعرفه‌های MFN و تعرفه‌های معمولی و محدودیت‌های بازارهای صادراتی و انواع عکس‌العمل‌ها در مورد محیط بازاریابی، واکنش‌های “Passive – Reaction” و “Active Reaction” و در فرایند بازاریابی به مسائل تحقیق در بازار از طرق مختلف در تقسیم‌بندی بازار، به بازاریابی انبوه و خرد و مبتنی بر بخش‌های تجربی که در مورد بازاریابی صادرات مورد توجه است، پرداخته شده است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 165 صفحه
دسته بندی فروش و بازاریابی
تاریخ انتشار
شابک
قیمت 53000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه..  

فصل اول: تدوین استراتژی، برنامه تجاری و صادراتی  و روش‌های صادرات...

تعریف بازار.

عوامل تشکیل بازار.

طبقه‌بندی بازار.

تقسیم‌بندی بازارهای اقتصادی..

تعریف صادرات...

به چه منظور صادرات انجام می‌شود.

ویژگی‌های بازارهای صادراتی..

اقدامات ضروری برای ورود به بازارهای صادراتی..

استراتژی صادرات...

تعیین ماموریت شرکت...

استراتژی صادراتی شرکت...

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

ماتریس عوامل خارجی (EFE)

استراتژی شرکت دارویی ایران (A)

مراحل صادرات (جهت صادرات کالا به بازارهای هدف)

برنامه تجاری..

برنامه صادراتی..

روشهای صادرات...

صادرات مستقیم و غیرمستقیم..

صادرات از طریق سرمایه‌گذاری مشترک...

فصل دوم: روش ‌های بازاریابی در صادرات...

بازاریابی از طریق E – Commerce در صادرات...

ضریب نفوذ اینترنت...

صادرات کالا از طریق اینترنت - Case - Study.

مراحل صادرات از طریق E – Commerce.

بازاریابی از طریق نمایشگاه‌ها

اقدامات ضروری برای شرکت در نمایشگاه خارجی..

اقدامات دیگر ضروری در نمایشگاه.

بازاریابی صادرات از طریق شرکت در نمایشگاه (Case – Study)

بازاریابی صادرات از طریق مناقصه.

صادرات از طریق مناقصه.

شیوه شرکت در مناقصه.

منابع اطلاع‌رسانی مناقصات...

مناقصات بین‌المللی..

بازاریابی صادرات از طریق نماینده فروش (Sole Agent)

Case Study– M.O.U..

جدول بازاریابی صادرات و فعالیت بازاریابی..

روشهای صادرات (برای صدور کالای داخلی یا خارجی)

فصل سوم: محیط بازاریابی بین‌الملل..

محیط بازاریابی بین‌المللی..

بررسی عوامل محیط بازاریابی بین‌الملل از طریق مطالعه موردی..

محدودیت بازارهای صادراتی..

انواع عکس‌العمل در برابر محیط بازاریابی..

انتخاب استراتژی..

نمونههای دیگر از گزارش شرکت‌های صادراتی در مورد رقابت در بازارهای صادراتی  

تعرفههای ترجیحی Form (A)

نام انتخاب شده برای محصول..

تعرفه ترجیحی G.S.P.

موسسات بیمه صادرات Export Credit Agencies.

هزینه صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی..

امتیازات برخی از بازارها

Market Access دسترسی به بازار.

فصل چهارم: فرایند بازاریابی..

فرایند بازاریابی..

تحقیق در بازار.

کاربرد Marketing Research در طراحی محصولات یا خدمات...

آشنایی با اصطلاحات فرایند بازاریابی..

طبقهبندی تحقیقات در بازار.

منابع اطلاعاتی موردنیاز برای تحقیق بازار.

Check List تحقیق..

اطلاعات مربوط به نمایندگی..

فهرست (چک لیست) اطلاعات...

فصل پنجم: بخش‌بندی بازار.

Market Similarity  استراتژی بازاریابی یکسان..

تقسیم بازار.

بازاریابی انبوه.

بخشبندی بازارها

مزایای بخشی بودن بازار.

تقسیم بازار Market Segmentation.

معیارهای تقسیم بازار.

بازار هدف (Target Market)

انواع استراتژی تقسیم بازار.

بازاریابی مبتنی بر بخشهای ویژه.

بازاریابی خرد.

روشهای تعیین قیمت‌های کالاهای صادراتی..

قیمتگذاری و بازاریابی برای محصول کربن بلاک Case Study.

قیمتگذاری براساس بازار هدف P3.

قیمتگذاری در بازارهای هدف دوده صنعتی (P3)

استراتژی توسعه عمودی و افقی Horizontal & Vertical integration.

عملکرد شرکت شیرین عسل..

نحوه کاربرد عوامل فوق در بازارهای صادراتی توسط صادرکنندگان..

فصل ششم: بررسی بازار افغانستان از نظر  Market ing MIX و Market Similarity.

عوامل موثر در انتخاب بازار افغانستان..

آمیخته بازاریابی..

فاکتورهای دیگر در انتخاب بازار هدف افغانستان..

تبلیغات فراگیر.

تصویر تجارت ایران و افغانستان..

مشخصات بازار افغانستان..

خصوصیات فرهنگی – اشتراکات مذهبی..

نحوه اخذ اطلاعات بازاریابی در افغانستان..

فرصت‌های تجاری در افغانستان..

منابع و مراجع   

سخن مولف

این مجموعه می‌تواند مورد استفاده واحدهای تولیدی و تجاری و سایر کاربران، دانشجویان رشته‌های اقتصادی، بازرگانی و صنایع قرار گیرد.

 

ایرج زینال‌زاده

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.