پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

BPM CBOK

۱۰۸,۰۰۰ تومان

در عصر حاضر که با جهانی شدن مترادف است، گذار اقتصادی با عناوینی؛ مانند «جهان فراصنعتی»، «جامعه اطلاعاتی»، «اقتصاد نوآوری»، «اقتصاد دانش»، «اقتصاد شبکه‌ای»، «اقتصاد دیجیتالی»، «اقتصاد بی‌وزن»، «اقتصاد الکترونیکی» و سرانجام «اقتصاد مجازی» خوانده شده است، شرایط و ویژگی‌های مدیریت در کسب و کارهای کنونی سبب شده است که پارادایم توسعه نیز تغییر کند. تسهیل جریا‌ن‌های بین‌المللی مواد، سرمایه، نیروی کار ماهر، فناوری و آزادسازی بازارها سبب شده است که فرآیندمداری به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی کسب و کارهای مدرن درآید. در اقتصاد و تجارت نوین که از ارکان آن، انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است، ساختارهای وظیفه‌ای کم‌رنگ شده و جابه‌جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات و در یک کلام، تولید و تجارت، با هدف کسب رضایت حداکثری مشتریان و مخاطبین در یک بستر فرآیندی و زنجیره‌ای از اقدامات ارزش‌آفرین ساماندهی می‌گردد. لذا می‌توان گفت شرکت‌ها و سازمان‌های امروزی، باید برای کسب مزیت در اندیشه تغییر الگوهای مدیریتی کسب و کارهای خود باشند، شیوه مدیریت بر مجموعه‌ای از حوزه‌های وظیفه‌ای در شرایط کنونی دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های مدیریت و تجارت در بازارها نیست، لذا کسب و کارهای پیشرو باید به مدیریت بر فرآیندهایی اساسی خودکه بر تولید محصولات و ارایه خدماتشان به مشتریان تاثیر می‌گذارد، روی آورند.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم مهدی فتح اله ، بهرام ناجدی
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تعداد صفحات 336 صفحه
دسته بندی کسب و کار
تاریخ انتشار
شابک 9789644683312
قیمت 108000
زبان persian

فهرست مطالب

 

پیشگفتار............................................................................................................

مقدمه................................................................................................................

فصل اول. مقدمه....................................................................................................

1-1- پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار............................................

1-2- هدفِ راهنمای BPM CBOK..................................................................

1-3- وضعیت و بازخور..................................................................................

1-4- سازمان CBOK/خلاصه فصل‌ها.................................................................

فصل دوم. مدیریت فرآیندهای کسب و کار........................................................................

2-1- مقدمه................................................................................................

2-2- مفهوم کلیدی مدیریت فرآیندهای کسب و کار.....................................................

2-3- چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار.......................................................

2-5- انواع فعالیت‌ها......................................................................................

2-6- عوامل بحرانی موفقیت BPM....................................................................

2-7- حوزه‌های تخصصیBPM.........................................................................

2-8- مفاهیم و نکات کلیدی فصل دوم...................................................................

فصل سوم. مدل‌سازی فرآیند.......................................................................................

3-1- مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار..................................................................

3-2- هدف مدل‌سازی.....................................................................................

3-3- فواید و مزایای مدل‌سازی..........................................................................

3-4- استانداردها و مستندات مدل‌سازی................................................................

3-5-کیفیت مدل‌سازی فرآیند.............................................................................

3-6- دیدگاه‌های مدل‌سازی...............................................................................

3-7- سطوح مدل‌ها.......................................................................................

3-8-روش‌های مدل‌سازی.................................................................................

3-9- جذب و دریافت اطلاعات............................................................................

3-10- تیم مدل‌سازی......................................................................................

3-11- ابزارها و تکنیک‌های مدل‌سازی.................................................................

3-12- شبیه‌سازی فرآیند.................................................................................

3-13- مفاهیم کلیدی......................................................................................

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل فرآیند................................................................................

4-1- تجزیه و تحلیل فرآیند چیست؟.....................................................................

4-2- چرا فرآیند تجزیه و تحلیل می‌شود؟...............................................................

4-3- چه زمانی اقدامات لازم برای تجزیه و تحلیل انجام می‌شود؟....................................

4-4- نقش‌های موجود در تجزیه و تحلیل فرآیندها.....................................................

4-5-آمادگی برای تجزیه و تحلیل فرآیند.................................................................

4-6- انجام امور تجزیه و تحلیل..........................................................................

4-7- مستندسازی نتایج تجزیه و تحلیل.................................................................

4-8- ملاحظات.............................................................................................

4-9- نتیجه‌گیری..........................................................................................

4-10- مفاهیم کلیدی......................................................................................

فصل پنجم. طراحی فرآیند...........................................................................................

5-1- طراحی فرآیند چیست؟..............................................................................

5-2- چرا طراحی فرآیند انجام می‌شود؟.................................................................

5-3- نقش‌های موجود در طراحی فرآیند................................................................

5-4-آمادگی برای طراحی فرآیند.........................................................................

5-5- اصول طراحی فرآیند................................................................................

5-6- قواعد فرآیند.........................................................................................

5-7- پذیرش فرآیند.......................................................................................

5-8- ملاحظات.............................................................................................

5-9- نتیجه‌گیری..........................................................................................

5-10- مفاهیم کلیدی......................................................................................

فصل ششم. اندازه‌گیری عملکرد (کارایی) فرآیند................................................................

6-1- اهمیت و منافع اندازه‌گیری عملکرد (کارایی) فرآیند............................................

6-2- تعاریف کلیدی عملکرد فرآیند.....................................................................

6-3-کنترل و پایش عملیات...............................................................................

6-4- همسویی فرآیندهای کسب و کار و عملکرد سازمان............................................

6-5- چه چیزی باید اندازه‌گیری شود؟..................................................................

6-6- متدهای اندازه‌گیری.................................................................................

6-7- مدل‌سازی و شبیه‌سازی............................................................................

6-8- پشتیبانی تصمیم برای مالکین فرآیندها و مدیران...............................................

6-9- موارد قابل توجه جهت دستیابی به موفقیت......................................................

6-10-مفاهیم کلیدی.......................................................................................

فصل هفتم. تحوّل فرآیند............................................................................................

 7-1-تحوّل فرآیند چیست؟................................................................................

7-2- متدلوژی‌های بهبود.................................................................................

7-3- طراحی مجدد........................................................................................

7-4- بازمهندسی..........................................................................................

7-5- پیاده‌سازی...........................................................................................

7-6- نقش‌های پیاده‌سازی...............................................................................

7-7- نگهداشت چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار...........................................

7-9-مفاهیم کلیدی.........................................................................................

فصل هشتم. سازمان فرآیند .......................................................................................

8-1- سازمان فرآیندگرا...................................................................................

8-2- نقش‌های مدیریت فرآیند...........................................................................

8-3- ساختار سازمانی....................................................................................

8-6- مفاهیم کلیدی........................................................................................

فصل نهم. مدیریت فرآیندهای بنگاه ..............................................................................

9-1- تعریف مدیریت فرآیندهای بنگاه..................................................................

9-2- مزایای مدیریت فرآیندهای بنگاه..................................................................

9-3- نیازمندی‌های مدیریت فرآیندهای بنگاه...........................................................

9-4-چارچوب‌های فرآیند (نمای شماتیک)..............................................................

9-4-1- مدل فعالیت‌های کسب و کار مربوط به مرجع فرآیندیMIT.................................

9-5-مدیریت انباشت (مخازن) فرآیند....................................................................

9-6-سطوح بلوغ مدیریت فرآیند.........................................................................

9-7-بهترین راهکارهای مدیریت فرآیندهای بنگاه.....................................................

9-8- از طرح تا اجرا......................................................................................

9-9- مفاهیم کلیدی........................................................................................

فصل دهم. فناوری مدیریت فرآیندهای کاری......................................................................

10-1- چرا فناوری مهم است؟...........................................................................

10-2- فناوری مدیریت فرآیندهای کسب و کار شامل چه چیزی است؟...............................

10-3-مدل‌سازی، تجزیه و تحلیل، طراحی...............................................................

10-4- فناوری‌هایی که عملیات پیاده‌سازی را پشتیبانی می‌کنند......................................

10-6-انواع فناوری‌های در دسترس....................................................................

10-7- استانداردها........................................................................................

10-8- چه کسانی در فناوری BPM مشارکت می‌کنند؟...............................................

10-9-گرایشات و تمایلات سیستم‌ها.....................................................................

10-10- چالش‌های فناوری مدیریت فرآیندهای کسب و کار...........................................

10-11- مفاهیم کلیدی....................................................................................

فصل یازدهم. بلوغ فرآیندهای کسب و کار........................................................................

11-1- مقدمه..............................................................................................

11-2- مفهوم بلوغ........................................................................................

11-3- مفهوم بلوغ (قابلیت) فرآیند......................................................................

11-4- مدل بلوغ فرآیند و کارکردهای آن...............................................................

11-5- مدل‌های مطرح در ارزیابی بلوغ فرآیند.........................................................

11-6- تاریخچه مدل‌های بلوغ فرآیند....................................................................

11-7- انتخاب مدل بلوغ مناسب.........................................................................

11-8- مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار................................................................

11-9- ساختار مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار.......................................................

11-10- سطوح بلوغ معرفی شده در مدل..............................................................

11-11- مفاهیم کلیدی....................................................................................

فصل دوازدهم. یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار................................................................

12-1- مقدمه..............................................................................................

12-2- تاریخچه و سیر تحول یکپارچگی................................................................

12-3- تعاریف و مفاهیم یکپارچگی.....................................................................

12-4- انواع یکپارچگی..................................................................................

12-5- دلایل نیازمندی به یکپارچه‌سازی...............................................................

12-6- چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی یکپارچه‌سازی..................................................

12-7- یکپارچگی افقی و عمودی.......................................................................

12-8- مکانیزم‌های یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار...........................................

12-9-کاربردERP و EAI در یکپارچه‌سازی فرآیندهای کاری......................................

12-10- مفاهیم کلیدی....................................................................................

ضمائم................................................................................................................

ضمیمه A..................................................................................................

تشریح ابعاد با اهمیت در حوزه بهبود فرآیندها.........................................................

نمونه الگوهای بهبود فرآیندی (راهبردهای بهبود)....................................................

ضمیمه B:‌.................................................................................................

واژگان کلیدی........................................................................................................

منابع و مراجع       

سخن مولف

شایان ذکر است در این کتاب تلاش شده در 10 فصل ضمن معرفی اصول پایه و مفاهیم بنیادین پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر مبنای متن اصلی کتاب، برخی اصول و مبانی کاربردی از جمله یکپارچگی فرآیندها، بلوغ فرآیندها و امثالهم نیز در فصول تکمیلی و مستقل از متن اصلی کتاب بر مبنای تجربیات مترجمین مورد اشاره قرار گیرد تا بدین ترتیب مجموعه کاملی از موضوع مدیریت فرآیندهای کسب و کار در اختیار علاقمندان قرار داده شوند؛ لذا امید می‌رود این کتاب هم برای دانشگاهیان و علاقمندان به اصول علمی مدیریت فرآیندهای کسب و کار و هم برای مدیران و متولیان کسب و کارهای مختلف و به ویژه مدیران طرح‌ها و پروژه‌های فرآیندی کشورمان مفید باشد. اگرچه مترجمین و نگارندگان این کتاب خود معترفند که این مجموعه خالی از اشکال نبوده و تنها ابعاد کوچکی از موضوع گسترده و جدید مدیریت فرآیندهای کسب و کار را به تصویر کشیده است، با این حال امید است به کمک این مجموعه، زمینه گسترش و به‌کارگیری این حوزه از دانش و تخصص، هم در سطوح دانشگاهی و هم در سطوح اجرایی و مدیریتی کشور فراهم گردد. بدیهی است نگارندگان این کتاب از طرح دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خوانندگان محترم نیز استقبال خواهند نمود.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.