ایجاد تحول در اقتصاد سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه

۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب حاضر، فهم عمیق‌تری از فرآیند تحول ساختاری و تغییر فناورانه و نیز عصاره‌ای از درس‌آموخته‌ها و اصول طراحی سیاست‌گذاری را به گونه‌ای فراهم می‌کند که با پیاده‌سازی آن بتوان رشد پایدار و خلق مشاغل کیفی را انتظار داشت.
این کتاب رویکردهای نوآورانه متنوعی را به کار می‌گیرد که به‌تازگی در بستر جریان‌های مختلف فکری اقتصادی (مشتمل بر اقتصاد مرسوم، ساختارگرایان، اقتصاد نهادگرا و اقتصاد تکاملی) مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این کتاب و در مقام تشریح نیروهای محرک تغییر ساختاری و فناورانه و در تبیین پیچیدگی‌های متناظر با هریک، این چارچوب‌ها به جای آنکه رقیب یکدیگر جلوه داده شوند، تکمیل‌کننده همدیگر تصویر شده‌اند.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم گروه مترجمین
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تعداد صفحات 420 صفحه
دسته بندی اقتصادی، صنعتی، مالی
تاریخ انتشار
شابک 9789644684845
قیمت 45000
زبان persian

فهرست مطالب

فهرست اختصارات     

مقدمه ناشر               

مقدمه ویراستاران       

 1. چالش‌های سیاست صنعتی و اهداف این کتاب    
 2. طلوع، افول و طلوع مجدد سیاست صنعتی          
 3. مدل‌ها و چارچوب‌های اقتصادی برای سیاست‌های تحول مولد    
 4. توفیق در سیاست‌گذاری صنعتی: برخی درس‌ها و اصول    
 5. اظهارات نهایی    

References            

 

بخش اول. تحول مولد: مدلها و سیاستها 

 1. ساختارگرایی آمریکای لاتین و راهبردهای توسعه تولید    

1-1. مقدمه              

1-2. اکلاک، تحلیل اقتصاد کلان و تغییر ساختاری       

1-3. رشد اقتصادی و تغییر ساختاری         

1-4. نتایج                

References            

 

 1. به کار انداختن سیاست صنعتی برای توسعه    

2-1. تقویت رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه: تکامل تفکر توسعه                

2-2. اصول پایه سیاست صنعتی موفق کدامند؟           

2-3. کلام پایانی         

References            

 

 1. نقش سیاستهای صنعتی و نرخ ارز در تشویق تغییر ساختاری، بهرهوری و اشتغال    

3-1. مقدمه              

3-2. اشتغال، تغییرات ساختاری و رشد در اقتصادهای در حال توسعه         

3-3. الگوهای تغییر ساختاری، رشد و اشتغال در بخش تولید صنعتی           

3-4. کارگران به کجا می‌روند؟ بهره‌وری کل و اشتغال             

3-5. سخن پایانی        

References            

 

 1. نظریه توانمندیهای تحول مولد: یادگیری به منظور هم‌‌ترازی    

4-1. مقدمه              

4-2. مفهوم پویای هم‌‌ترازی با پیشروها       

4-3. مفهوم دانش‌بنیان توانمندی‌ها              

4-4. مفهوم یادگیری جمعی        

4-5. طراحی و اجرای راهبردهای یادگیری              

4-6. نتیجه‌گیری         

References            

 

 1. سیاست صنعتی در عصر صنعتی شدن مبتنی بر تخصصی شدن عمودی    

5-1. مقدمه              

5-2. تجارت کالاهای واسطه‌ای، تخصصی شدن عمودی و ارتقا                

5-3. سیاست صنعتی پس از اجماع واشنگتن              

5-4. سیاست صنعتی و چالش‌های صنعتی شدن تخصصی عمودی              

5-5. جمع‌بندی           

References            

 

بخش دوم. بازاندیشی در راهبردهای توسعه صنعتی از منظر توانمندیها

 1. راهبردهای توسعه صنعتی در کاستاریکا: دوران واگرایی تغییرات ساختاری و انباشت توانمندی ...    

6-1. مقدمه              

6-2. توسعه توانمندی‌های فناورانه در کشورهای دیرآمده کوچک طی دوران جهانی شدن: ...       

6-3. انباشت نامتوازن توانمندی‌های فناورانه در کاستاریکا تحت نظام جایگزینی واردات              

6-4. تغییرات ساختاری و توانمندی‌های داخلی تحت مدل جدید اقتصادی: خط سیرهای واگرا         

6-5. انباشت توانمندی‌های اجتماعی تحت مدل جدید اقتصادی: عقب ماندن از نیازهای ...            

6-6. جمع‌بندی           

References            

 

 1. راهبردهای توسعه مهارتها و بزرگراه منتهی به توسعه در جمهوری کره    

7-1. مقدمه              

7-2. توسعه اقتصادی و توسعه مهارت‌ها     

7-3. سیاست دولت در آموزش و تربیت نیروی انسانی               

7-4. چالش‌های جدید پاسخ‌های تازه می‌طلبد               

7-5. ملاحظات سیاستی             

References            

 

 1. ساختن توانمندی در خدمات نرمافزار در هند:شکلدهی مهارت و یادگیری شرکتهای داخلی در ...    

8-1. مقدمه              

8-2. صنعت نرم‌افزار هند: سیر تحول رشد و ارتقا در زنجیره‌های ارزش جهانی         

8-3. نیازمندی‌های مهارتی، دانشی و اطلاعاتی در بخش نرم‌افزار و توانمندی‌های سازمانی          

8-4. تکامل ساختار دانش: سیاست‌های دولتی و همکاری‌های دولتی- خصوصی           

8-5. رویه‌های توسعه دانش و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار                 

8-6. ارتقای فرآیند از طریق استانداردها: اعمال حکمرانی از طریق قانون‌گذاری برای کیفیت،  ...             

8-7. نقش شبکه‌های نهادی در تقویت توانمندی‌ها         

8-8. نتایج و دلالت‌هایی برای ارتقای پایدار               

References            

 

 1. پیچیدگی صادرات، رشد و تله درآمد متوسط    

9-1. مقدمه              297

9-2. شاخص پیچیدگی صادرات: روش شناسی و آمار توصیفی                 

9-3. رگرسیون پیشنهادی در مورد رشد     

9-4. درجه پیچیدگی صادرات به عنوان یک فرآیند مارکوف: روش‌شناسی و نتایج         

9-5.سخن پایانی         

References            

 

بخش سوم. کارآمدسازی سیاست صنعتی: طراحی و پیاده‌‌سازی 

 1. سیاست صنعتی به عنوان ابزار توسعهای موثر؛ درسهای برزیل    

10-1. بازگشت سیاست صنعتی به زمین بازی            

10-2. چالش‌های پایدار یک سیاست صنعتی               

10-3. تداوم منعطف: شرحی بر تجربه اخیر برزیل     

10-4. بانک توسعه‌ای: دارایی راهبردی سیاست‌های صنعتی        

10-5. جمع‌بندی         

References            

 

 1. دولت و سیاست صنعتی در توسعه اقتصادی چین    

11-1. مقدمه            

11-2. حقایق آشکارشده از تحول اقتصادی چین و دلالت‌های آن                

11-3. قوت و محدودیت سیاست صنعتی دولت در عمل             

11-4. جهت‌گیری دولت: اصلاح بازار، رشد اقتصادی و نیروی کار          

11-5. نتیجه‌گیری       

References           

 

 1. سیاست صنعتی در محیطی دشوار: موردکاوی آفریقای جنوبی    

12-1. مقدمه            

12-2. اهمیت بخش تولیدات صنعتی و ضرورت سیاست صنعتی                

12-3. صنعتی شدن در دوره آپارتاید          

12-4. سیاست منطبق با اجماع واشنگتنی (1994-2007)           

12-5. سیاست صنعتی از سال 2007: چارچوب سیاست صنعتی ملی و برنامه اقدام سیاست صنعتی             

12-6. اجرای چارچوب سیاست صنعتی ملی و برنامه اقدام سیاست صنعتی: پیشرفت‌ها و...          

12-7. نتیجه‌گیری       

References            

 

 1. تناقض سیاست صنعتی در ایالات متحده آمریکا: دولت توسعهگرا در لباس مبدل    

13-1. ردّ سیاست صنعتی ایالات متحده آمریکا: استدلال‌های ایدئولوژیک و اقتصاد سیاسی           

13-2. تاریخچه مختصر دولت توسعه‌گرای ایالات متحده آمریکا                

13-3. پیدایش دولت توسعه‌گرای شبکه‌ای                 

13-4. مثال‌هایی از ایجاد و نگهداشت شبکه               

13-5. سیر تکاملی سیاست صنعتی شبکه‌سازی           

13-6. نتیجه‌گیری       

References      

سخن مولف

این مجلد درصدد بیان نکاتی درباره سیاست صنعتی است از جمله 1. بیان ارتباط مکاتب اقتصادی سهیم در تحلیل و طراحی سیاست صنعتی و تعیین همگرایی میان آنها؛ 2. بیان اهمیت آموزه‌‌ها و اصول ارزشمند تشویق «تحول مولد» (چارچوب‌های منسجم، یکپارچه و چندبخشی، هدف‌گیری درست، پیوند مناسب‌تر میان سیاست‌های تجاری، اقتصاد کلان و صنعتی و ترویج یادگیری و «تحول مولد» به عنوان فرآیندهای بهم پیوسته) و 3. بررسی پیوند میان «تحول مولد»، اشتغال‌زایی و رشد اشتغال که در ادبیات فعلی ضعیف است.
علاوه بر دورنمای کلی چارچوب‌ها و موضوعات اصلی، این مقدمه به تلخیص برخی آموزه‌‌ها و اصول تحقق فرآیند سیاستی همت گمارده است. در کتاب استدلال شده که این امر مستلزم طراحی مجدانه نهادی، اندازه‌گیری عملکرد به منظور یادگیری از تجارب و تضمین انضباط؛ عملگرایی و انعطاف‌پذیری برنامه طی زمان و توجه جدی به ابراز عقیده از طریق مشاوره، مشارکت و گفتگوی اجتماعی و همچنین حفظ صداقت در سیاست صنعتی است. با اینحال باید گفت که اصول خوبی در تمامی حوزه‌های سیاستی (نه صرفاً سیاست صنعتی) وجود دارد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.