سیاست پژوهی(بازرگانی و توسعه)

فلصنـــامه اقتصـــادی، صنعتـــی و تجـــاری / شمـــاره اول / پاییـــز 1400

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 162 صفحه
دسته بندی علمی پژوهشی
تاریخ انتشار
شابک
قیمت 100000
زبان persian

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.