پایش تحولات تجاری شماره (9)

آخرین وضعیت اقتصاد و تجارت جهان و ایران

رایگان

پایــان رونــد شــتابنده رشــد تجــارت جهانــی در فصــل دوم2021  پــس از کاهــش تبعــات منفــی شــیوع بحــران کرونــا

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تعداد صفحات 23 صفحه
دسته بندی علمی پژوهشی
تاریخ انتشار
شابک
قیمت
زبان persian

سخن مولف

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.