اقتصاد نئوکلاسیک و چالش های پیشرو(ج2)

اقتصاد ارتدکس و چالشهای هترودکس به آن

۶۲,۰۰۰ تومان

آنچه امروزه در قالب دانش اقتصاد کلان ارائه می‌شود نتیجه‌ای از فرایند مداوم ساختن، تجدید بنا و تعامل بین ایده‌ها و وقایع مختلف است. اقتصاددانان بزرگی، هر کدام در شرایط زمانی، محیط‌های اجتماعی، سیاسی و مبانی فلسفی متفاوت به این اندیشه‌ها کمک کرده‌اند. بنابراین، علم اقتصاد کلان امروزی از تلفیق و در کنار هم نهادن عقاید و اندیشه‌های گوناگون در مورد مسائل مختلف اقتصادی و ریشه‌های فکری نگرش به آن‌ها حاصل شده است. در واقع آنچه امروز اقتصاددانان کلان به آن اعتقاد دارند، نتیجه فرآیند تحول آرام است که در آن ایده‌هایی که مردود اعلام شده‌اند حذف و آن‌هایی که بنظر می‌رسد می‌توانند حقایق را بهتر توضیح دهند، حفظ می‌شوند. مارک بلاگ(1994) در این زمینه معتقد است که دانش اقتصاد بصورت تاریخی مشخص می‌شود و اطلاعات کنونی اقتصاددانان در مورد نظام‌های اقتصادی را مجموعه‌ای از شناخت‌ها، کشفیات و شروع‌های غلط در گذشته می‌داند. به نظر او بدون پیگو کینزی وجود نداشت، بدون کینز فریدمن به وجود نمی‌آمد، بدون فریدمن لوکاس وجود نداشت، بدون لوکاس کس دیگری بوجود نمی‌آمد. او دانش اقتصاد کلان امروزی را نتیجه تحقیقات طولانی و تلاش‌های تحقیقاتی جدال برانگیز می‌داند. به اعتقاد او اقتصاد کلان از علوم دقیقه نیست بلکه علمی کاربردی است که در آن ایده،ها، نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی به طور مداوم در برابر حقایق ارزیابی و اغلب اصلاح شده یا اینکه مردود اعلام می‌شوند.

 در نتیجه برای درک و شناخت بهتر از مسائل و مشکلات امروزین اقتصاد و رسیدن به مرزهای نوین و سپس گسترش این مرزها، ضروری است که سیر تحولات این اندیشه‌ها به دقت بررسی و موشکافی ‌شود و سپس با در تعامل و تقابل قرار دادن این ایده‌ها بتوان به کشف مسائل و پدیده‌های جدید دست یافت و بدنبال آن با نظریه پردازی درباره آن‌ها گامی فراتر به جلو برداشت.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 224 صفحه
دسته بندی اقتصادی، صنعتی، مالی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686993
قیمت 62000
زبان persian

فهرست مطالب

 

 فصل هجدهم: کلیات

پیش گفتار

چالش بین اقتصاددانان

پیش گفتار

شروع جدال از کینز و کلاسیک ها نئوکلاسیک ها

پولیون

برخی از کاربردهای سیاستی پولیون

کلاسیک های جدید

نظریه سیکل تجاری حقیقی

اقتصاد کینزی های جدید

اقتصاد پساکینزی

ساختارگرایان

اقتصاد مکتب اتریش

اقتصاد کلان سیاسی

فصل نوزدهم: اقتصاد پساکینزی

اقتصاد پساکینزی

مقدمه

اصل تقاضای موثر

اقتصاد پساکینزی؛ جامعیتی از نظریه عمومی

تفسیر پساکینزی ها از نظریه عمومی

پساکینزی ها و نظریه توزیع و رشد

نگاهی مجدد به بحث پول از دیدگاه پساکینزی ها

ابزار سیاستی پساکینزی

پساکینزی ها و خنثی ای پول

فصل بیستم: آکسیوم های عمده کلاسیک ها و دیدگاه پساکینزی ها در بلندمدت

آکسیوم های عمده کلاسیک ها

الف. آ کسیوم جای گزینی ناخالص

ب. آ کسیوم خنثی ای پول

ج. پیش فرض ارگادیک

دیدگاه پساکینزی ها در بلند مدت

انواع گوناگون پساکینزی ها

اطلاعات، تصمیمات و نا اطمینانی

کارآیی نهایی سرمایه و انتظارات

طبقه بندی بستر و فضای تصمیم گیری

فضای احتمال قابل مشاهده و نااطمینانی واقعی

جمع بندی

فصل بیست و یکم: ساختارگرایان و یا ساختارگرایی

مقدمه

بعضی از مهم ترین اصول و اعتقادات این دیدگاه

اساس تئوریکی اندیشه ساختارگرایان

نگاهی متفاوت به اندیشه ساختارگرایی

الف. ناهمگونی در ساختار و بی کاری

ب. تخصصی شدن در تولید و عدم تعادل بیرونی

ج. تخصصی شدن، ناهمگونی، تمایل به سمت بدتر شدن رابطه مبادله تجاری

فصل بیست و دوم: اقتصاد مکتب اتریش و مکتب لوزان

اقتصاد مکتب اتریش

معمای آب و الماس

بنیان های نظری مکتب اتریش

فردگرایی روش شناسانه مبانی اقتصاد اتریشی

مکتب اتریش پس از انقلاب کینزی

اقتصاد اتریش درحال حاضر

هایک در تقابل با نظام سوسیالیزم و یا نظام اقتصاد برنامه ریزی متمرکز

معرفت شناسی هایک

مکتب لوزان

فصل بیست و سوم: اقتصاد کلان سیاسی

مقدمه

اقتصاد کلان سیاسی جدید

نقش دولت در ایجاد سیکل های تجاری سیاسی

سیاست مداران و سیاست های تثبیتی

استقلال بانک مرکزی

دسته بندی مدل های سیکل تجاری سیاسی

بانک های مرکزی، سیاست پولی و سیکل های تجاری

فصل بیست و چهارم: سیکل های تجاری سیاسی: نگاهی دیگر

رای دهندگان عقلایی

موانع سیاسی برای رشد اقتصادی

جمع بندی و نتیجه گیری

فصل بیست و پنجم: کالبدشکافی روش مطالعه اقتصاد کلان

الف. شناخت

ب. نظریه پردازی

ج. ارایه روش ها برای تبیین مسئله

تئوری چیست ؟ دانش اقتصاد

ارایه روش ها، مدل سازی و یا مهندسی اقتصاد

تعامل بین مهندسین اقتصاد و نظریه پردازان اقتصاد

دید و نگاه علمی

استراتژی های تحقیق

مشکلات و پیچیدگی های دانش اقتصاد

اقتصاد اثباتی

فصل بیست و ششم: آیا علم اقتصاد مواجه با بحران است؟

بحران در علم اقتصاد

دامنه و گستره استفاده از ریاضیات

استفاده از ریاضیات تا چه اندازه؟

علمی شدن اقتصاد

شیوه آموزش متعارف (اقتصاد نئوکلاسیک)

انتقادات به روش متعارف

چشم انداز و دیدگاه پوپری

دیدگاه های فریدمن درباره اقتصاد نئوکلاسیک

دلایل مخالفین از روش اقتصاد متعارف

فصل بیست و هفتم: مسیرهای امروزین در روش شناسی اقتصاد

علاقه مندی فلسفی به دانش اقتصاد

پیشنهادات: ارایه نقشه راه

منابع و مراجع

 

سخن مولف

دو پارادایم محوری اقتصاد کلان یعنی اقتصاد متعارف و غیرمتعارف در دو جلد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت بدین جمع‌بندی می‌رسیم که این دو اندیشه محوری مکمل یکدیگر بوده و بدون توجه به یکی از آن‌ها و صرفاً اعمال نمودن توصیه‌های سیاستی آن دیگری در دنیای عمل نتیجه و یا نتایج کلی بدست آمده ناقص و نادرست خواهد بود. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین برای کسانی که در دنیای پژوهش (جهت دستیابی به مرزهای دانش و احتمال گسترش آن) و ارائه توصیه‌های سیاستی اقتصادی مشغول به کار هستند آموزنده و قابل کاربرد خواهد بود.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.