۲۶۰,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای (RCA) را در یک بیان کلی می توان فرآیند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای تعریف نمود که هدفش شناختن علل واقعی بروز یک رویداد )مساله  (و یافتن راهکارهایی جهت حذف آن ها می باشد. آن هم رویدادها و مسائلی که هزینه های هنگفتی را به سازمان ها تحمیل نموده اند. در بسیاری از موارد رویدادها و مسائل به صورت مزمن طی سالیان دراز وجود داشته اند و هیچ راهکاری هم برای شناسایی و رفع علتهای اصلی بروز آنها اتخاذ نشده است.

RCA رویکردی است که به صورت نظام مند به بررسی رویدادهای نامطلوب پرداخته و با جمع آوری شواهد و مستندات متقن علل ریشه ای آن ها را پیدا می کند و در جهت رفع همیشگی آن ها راهکارهایی را ارائه داده و در نهایت به نظارت بر اجرای راهکارها و ارزیابی میزان اثربخشی آن ها می پردازد.

نکته قابل توجه در رابطه با رویکرد  RCA آن است که استفاده از آن محدود به سازمان خاصی نبوده و در هر سازمانی اعم صنایع تولیدی، ادارات دولتی، بیمارستانها، شرکت های خدماتی و ... قابل استفاده و اجرا می باشد. همچنین مسائل و رویدادهای نامطلوب مورد بررسی نیز می تواند شامل حوادث، خرابی ها، افزایش نارضایتی مشتریان و کارکنان، اشتباهات شغلی و ... باشد.

این اثر که به بیانی شیوا و محاور های نگاشته شده است به RCA از منظر و روش PROACT  پرداخته است. بدین منظور در 12 فصل اول کتاب مبحث تجزیه و تحلیل علل ریشه ای، رویکردهای رایج در زمینه RCA و فرآیند گام به گام اجرای RCA  به روش PROACT  ارائه گردیده است. در فصل 13 نرم افزار RCA که توسط مرکز قابلیت اطمینان آمریکا طراحی شده است مورد بررسی قرار گرفته و فصل 14 کتاب نیز به ارائه چند نمونه از پروژه های RCA اجرا شده اختصاص یافته است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم سعید رمضانی ، مسعود یوسفی منش ، حسن صادقی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 358 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار
شابک 9789644686719
قیمت 260000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه مترجمین

مقدمه

انعکاس نظر متخصصین

درباره نویسندگان

فصل اول: مقدمه ای بر فرآیند کاری تجزیه و تحلیل علل ریشه ای PROACT  / RCA

 MTBF  (متوسط زمان بین خرابی ها)

تعداد حوادث

هزینه نگهداشت

دسترس پذیری

قابلیت اطمینان

کارت امتیازی متوازن

 فرآیند کاری RCA

فصل دوم: مقدمه ای بر حوزه تجزیه و تحلیل علل ریشه ای

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای   (RCA)چیست؟ 

چرا نتایج نامطلوب روی می دهند؟ تصویری کلان

آیا تمام روش های RCA به طور یکسان ایجاد می شوند؟    

تلاش برای استانداردسازی  RCA ، آیا این کار به نفع صنعت است؟

تجزیه و تحلیل علت ریشه ای، چه چیزی نیست؟

نحوه مقایسه روش های مختلف RCA در زمان بررسی آن ها  

تفاوت های اصلی بین شش سیگما و RCA چیست؟  

موانع یادگیری از اشتباهات

فصل سوم: ایجاد محیطی برای  به موفقیت رسیدن RCA  فرآیند عملکرد قابلیت اطمینان (TRPP)

نقش مدیریت اجرایی در RCA

نقش یک مدافع(حامی) RCA

نقش راهبر RCA

تبیین انتظارات مالی: واقعیت بازگشت سرمایه

نهادینه کردن تجزیه و تحلیل علت ریشه ای (RCA) در سیستم  

نمونه ای از دستورالعمل PROACT RCA (شرکت مرکز قابلیت اطمینان)

فصل چهارم:  طبقه بندی خرابی

RCA  به عنوان یک رویکرد 

 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل فرصت " تمرکز حواس"

مرحله 1: انجام کار مقدماتی

تعریف یک سیستم برای تجزیه و تحلیل

تعریف حادثه نامطلوب

ترسیم نمودار جریان فرآیندی یا نمودار بلوکی (با استفاده از اصل ارتباط)

تشریح کارکرد هر بلوک

محاسبه " شکاف"

تهیه برگه ها و زمان بندی مصاحبه مقدماتی

مرحله 2: جمع آوری اطلاعات

مرحله 3: خلاصه کردن و کدگذاری داده ها

مرحله 4: محاسبه زیان

مرحله 5: تعیین "اقلیت مهم"

مرحله 6: اعتبارسنجی نتایج

مرحله 7: گزارش دهی

فصل ششم: سیستم های مدیریت عملکرد دارای (APMS) اتوماسیون کردن خودکارسازی  فرآیند تجزیه و تحلیل فرصت

تعیین الزامات داده های حادثه

ایجاد گردش کار برای جمع آوری داده

به کارگیری یک سیستم جامع جمع آوری داده

تجزیه و تحلیل داده های دیجیتال

فصل هفتم:  نقش خطاهای انسانی در تحلیل علل ریشه ایدرک رفتار انسانی

نظارت غیر موثر

فقدان یک سیستم پاسخگویی Accountability (مسئولیت پذیری)

اختلال محیطی

راحت طلبی و سطح هوشیاری پایین

استرس کاری/ فشار زمانی

استرس کاری

فشار زمانی

اطمینان بیش از حد

اولین تجربه مدیریت کار

ارتباطات مبهم

سیستم هدایت(راهنمایی) اشتباه یا نامشخص

عدم اثربخشی آموزش

تکنولوژی جدید

فصل هشتم: حفظ و نگهداری داده های رویداد

متدولوژی تحلیل ریشه ای عیوب(RCA) به روش PROACT

نگهداری داده های رویداد

پدیده تغییر، خطا

  مفهوم 5P

قطعات

وضعیت

 افراد (People)

اسناد  (Paper)

الگوهای ذهنی (پارادایم ها)

فصل نهم: سازماندهی تیم تحلیل

افراد تازه کار (مبتدی) در مقابل افراد کارآزموده

تیم RCA

منظور از تیم چیست؟

نقش و مسئولیت های اعضای تیم

ویژگی های تحلیلگر ارشد

چالش های تسهیل RCA

ارتقاء مهارت گوش دادن

قوانین هدایت تیم

منشور/ بیانیه ماموریت تیم

عوامل حیاتی موفقیت تیم ( CSF ها)

برنامه زمان بندی جلسات تیم

  فرآیند کاری تیم RCA

رویکرد تیم نسبت به رویداد های مزمن

فصل دهم: تحلیل داده

معرفی درخت منطقی PROACT

ابزارهای مبتنی بر طبقه بندی RCA در برابر ابزارهای علت و معلولی    

مروری بر ابزار های تحلیلی

رویش یک شکست

ساختار یک درخت منطقی

رویداد

حالت (ها)

نمودار شماتیک

فرضیه سازی

اعتبار سنجی و تایید فرضیه ها

خط حقیقت

علل ریشه ای

علل انسانی

علل پنهان

جامع و فراگیر

کاربرد پدیده تغییر – خطا در درخت منطقی

نظم و ترتیب

تشخیص پذیری

قابلیت آشکارسازی

یافتن الگو در آشفتگی

یک مثال آکادمیک

روشهای اعتبار سنجی

درجه اطمینان

نمودار جریان عیب یابی

فصل یازدهم: توصیه ها و اقدامات

معیارهای پذیرش راهکارها

تدوین راهکار (ها)

تدوین گزارش

چکیده اجرایی

بخش فنی

پیوست ها

کاربری، توزیع و دسترسی به گزارش

ارائه نهایی

تهیه گزارشات حرفه ای، آماده و در دسترس

تعیین استراتژی هدایت جلسه با توجه به سطح حاضرین

تدوین دستور کار جلسه

تهیه یک ارائه حرفه ای به صورت شفاف و خلاصه

بهره گیری از رسانه در ارائه

اجرای آزمایشی ارائه نهایی

برآورد عددی اثربخشی جلسه

اولویت بندی توصیه ها بر اساس ماتریس تاثیر و تلاش

تعیین استراتژی " گام بعدی"

فصل دوازدهم: پیگیری نتایج نهایی

اولویت بندی سفارشات کار

توسعه شاخص های مورد نیاز برای فعالیت های پیش اقدام

ایجاد مقیاس های پیگیری

انتشار موفقیت ها

ایجاد یک گروه پیشگام یا پیشرو

شناسایی تاثیرات چرخه عمر RCA بر سازمان

جمع بندی

فصل سیزدهم: سیستم اتوماسیون تحلیل علل ریشه ای - معرفی نرم افزار PROACTOn Demand SM

سفارشی کردن نرم افزار PROACT

ایجاد یک تحلیل جدید در ماژول New PROACT RCA

جمع آوری و نگهداری سیستمی از داده های رویداد

سازماندهی سیستمی ساختار تیم تحلیل

تحلیل علل ریشه ای به روش سیستمی - توسعه درخت منطقی

  گزارش نویسی RCA به روش سیستمی

پیگیری سیستمی شاخص های (مقیاس ها) نهایی

فصل چهاردهم: پیشینه های موردی

مطالعه موردی شماره 1: کارخانه تولید کاغذ آمریکای شمالی

مطالعه موردی شماره 2: کانادا، ایالت آنتاریو، واترلو، گروه مشاوران پی مکس

مطالعه موردی شماره 3: نیوجرسی، جرسی سیتی، شرکت پی اس ای جی

سخن مولف

بسیاری از افرادی که این نوشتار را می خوانند، به دنبال یادگیری اصول اولیه ای هستند که بدانند چه  چیزهایی  برای اجرای یک  RCA نیاز است. بسیاری از افراد مجرب نیز این نوشتار را دنبال می کنند تا ببینند آیا می توانند مطالب ارزشمند جدیدی را که قبلاً نمی دانستند یاد بگیرند، یا شاید بخواهند در مورد فلسفه ی ما به بحث بپردازند و آن را به چالش بکشند. این امر باعث ایجاد طیف بسیار وسیعی از انتظارات گوناگون می شود که ما سعی در برآورده کردن آن ها خواهیم داشت. با این وجود در پایان، موفقیت را باید با نشان دادن نتایج قابل اندازه گیری تعریف کرد، نه بر اساس تبعیت از رویکرد سود و منفعت.

سعی کرده ایم این نوشتار را به سبک و سیاق محاوره ای بنویسیم، زیرا معتقدیم که این سبک، چارچوبی است  که اکثر " تحلیل گران علل ریشه ای"  می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. اساساً، این نوشتار را به گونه ای نوشته ایم که گویی در حال تدریس در یک کارگاه هستیم.خوانندگان درخواهند یافت که عمده تجربه ما نه تنها حاصل ممارست در حوزه RCA است، بلکه بیشتر نتیجه ی تجربه کارکردن با بیش از 10.000 تحلیلگری است که سالیان متمادی به آن ها آموزش داده و تربیت کرده ایم. به علاوه ، ما در بسیاری از جلسات بحث و گفتگوی اینترنتی شرکت می کنیم، که در آن ها برای ایجاد بهبود در زمینه RCA  با افراد مبتدی، افراد مجرب و اکثر عرضه کنندگان در تعامل هستیم. این منابع را در این نوشتار فهرست می کنیم به این امید که خوانندگان ما بتوانند در پیشبرد زمینه مشترک مطالعه ما مشارکت داشته باشند.

در پایان از تمامی عزیزانی که ما را در چاپ این کتاب یاری نموده اند تقدیر و تشکر به عمل آورده و از همه اساتید،کارشناسان و دانشجویان محترم تقاضا می شود که انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را در جهت هر چه بهتر نمودن این کتاب با ما در میان بگذارند.

باسپاس

سعید رمضانی، حسن صادقی، مسعود یوسفی منش

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.