موبینگ و سازندگان جنگ روانی ( ج2)

۷۲,۰۰۰ تومان

موبینگ واژ های که برای اولی نبار در سال 1986 توسط دکتر هینز لیمن، محقق و روانشناس کار در دانشگاه سوئد مطرح گردید و از آن به بعد دس تمایه بسیاری از تحقیقات روانشناختی سازمانی و اجتماعی  رار گرفت. پدیده موبینگ یا جنگ روانی سازمانی و اجتماعی ریشه بسیاری از تعارضات، اغتشاشات، تهدیدات، سناریوهای سیاه بوده و رابطه بسیار تنگاتنگ با شخصیت فردی و شخصیت اجتماعی دارد.

چالش های شرکت ها، سازمان ها و انواع کسب وکارها و نیز در سطح اجتماع ریشه ای در موبینگ دارد. تغییرات شگرف و پیچیده و روزافزون فناوری در عرصه سخت و نرم، پیچیده تر شدن مدیریت سازمان ها، ظهور تئوری و نظریه های جدید در عرصه هدایت جمع قطعاً می تواند با نگاره ها و ارزش های شخصیتی افراد در تعارض باشد و این خود نوعاً باعث تولد و رشد موبینگ شده که در زمان نه چندان زیادی می تواند سیطره خود بر کارکنان، اهداف سازمانی، منابع سازمانی، رفتارهای انسانی و اخلاقی در سازمان مستولی نماید. در موبینگ افراد نادیده گرفته می شوند ارزشها و فعالیت های آنها پوچ می شود، بزرگنمایی خطاها و بدنمایی کارهای درست بخشی از کارکردهای موبینگ است. در موبینگ فقدان فلسفه اخلاق و حکمت در عرصه

مدیریت های نوین به خوبی دیده می شود و از این رهگذر بسیاری از ارزش های اصیل انسانی در سازمان نظیر هیجانات مثبت، حس احترام، تفکر سازنده را نشانه می گیرد و متاسفانه موبینگ قابلیت این را دارد در نهاد فردی و اجتماعی، جای گیرد و تبدیل به یک جا نمایه فکری و رفتاری مخرب در قلمرو سازمان و مدیریت سازمان گردد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 188 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار
شابک 9789644686641
قیمت 72000
زبان persian

فهرست مطالب

بخش اول : موبینگ و سازندگان جنگ روانی ابرچالش رفتاری

مقدمه

فصل یکم : فرهنگ موبینگ ساز و معمای سرگردانی، ابرکیش های شخصیتی در ایران

مقدمه

سوالات مهم فرارو

چرا فرهنگ انتقاد پذیر می تواند از موبینگ ممانعت کند؟

فرهنگ سازمانی و کیش های شخصیت

چرا جامعه به فرهنگ انگیخته نیازمند است؟

طرح و بیان مساله

فصل دوم:  موبینگ و رویکردهای فرهنگی

مقدمه

رویکرد فرهنگ به مثابه صنعت

رویکرد فرهنگ به مثابه ساختار وابستگی

رویکرد فرهنگ به مثابه آزادی

رویکرد فرهنگ به مثابه سیستم)سیستم بسته یا سیستم باز(

رویکرد فرهنگ به مثابه علمی الگوپذیر برای جهانیان

رویکرد فناوررانه به فرهنگ

رویکرد فرهنگ به منزله هنر

رویکرد فرهنگ به منزله شبه ارگانیزم زنده

رویکرد فرهنگ به منزله یک پروژه

رویکرد فرهنگ به منزله یک نقطه

رویکرد فرهنگ به مثابه فرآیند

رویکرد فرهنگ به مثابه اقیانوس

اهمیت تحلیل انتقادی و موبینگ

چرا تحلیل انتقادی مهم است؟

نقش دموکراسی در توسعه و دستگاه نقد سه زمانه

دستگاه نقد سه زمانه

کتاب سرگردانی فرهنگی چگونه موبینگ می سازد؟

فرهنگ انگیخته چگونه می تواند در کنترل موبینگ موثر باشد

فرهنگ و دستگاه خلاقانه نقد سه زمانه

ایدز فرهنگی چگونه ممکن است موبینگ ساز شود؟

چرا فرهنگ ها واقعاً ساختنی نیستند؟

چرا باید فرهنگ را آفریننده و جادوانه دید نه پروژه؟

حرکت های فرهنگی رخداد محورند یا فرآیند محور؟

چگونه توسعه را فرهنگ انگیخته خود سازیم؟

تفکر انتقادی یعنی چه؟

چرا توسعه آنقدر در ایران کلاف سر درگم و هزار توست؟

فرهنگ شامل چه چیزی می شود؟

فرهنگ شامل چه چیزی نمی شود؟

چگونه توسعه بخواهیم؟

بخش دوم: طرحواره های شخصیت

مقدمه

فصل سوم: سبک رهبری، طرحواره شخصیت و کنترل موبینگ

مقدمه

مشکل از کجا آغاز می شود؟

چگونه مرز بین رفتار کنشی و واکنشی را بشناسیم

واکاوی مساله در جنگ بین کنش و واکنش

از به انزوا رفتن اجتناب کنیم

دنیای مجازی و مشکلات رفتار واکنشی

چرا تغییر رفتار کنشی به واکنشی سخت است؟

آمادگی از نظر ذهنی

مرحله دانش

مهارت بکار بستن

الزامات فراهم بودن امکانات و محیط داخلی

محیط بیرونی

ضرورت ساختن جهان بینی جدید

ضرورت باز پی ریزی رفتارعادت زده در مداومت و پایداری رفتار کنشگرا و سازنده

ضرورت باز تولید رفتارهای ارزش آفرین جهانی

ضرورت ارتباط سازن انسان با طبیعت

ایجاد نیاز قدسی شده

فصل چهارم: بررسی پژوهش ها، نتایج و برخی مقالات مرتبط

مقدمه

بررسی مقالات مرتبط

آیا شخصیت پیش بینی کننده موبینگ و بولینگ می باشد؟

آیا شخصیت فرد هدف، موبینگ و بولینگ را پیش بینی پذیر می نماید ؟

موبینگ در روابط اجتماعی

مقدمه

مدل شایستگی و طرحواره شخصیتی

هماهنگی طرحواره شخصیتی رهبری ومدیریت شایستگی

فصل ششم: آشنایی با مفاهیم کلیدی و انتظار از خوانندگان

مقدمه

ده گام عشق ورزیدن در ساختن الگوی تحول جوهری

تمرین عملی: برای ساختن ارتباط جوهری

سوالات و پرسش های اساسی

تعریف بولینگ

چرا موبینگ مارموزانه است؟

ملزومات انتساب عنوان موبینگ به یک رفتار

اعتبارشخصیتی چگونه فرد را در دام موبینگ گرفتار می سازد؟

کهن الگوها

فصل هفتم: پیوست ها

مقدمه

الف)  آزمونهای شخصیت و ویژگی رفتاری

پرسشنامه مدل پنج عاملی اصلی شخصیت  Big Five

ب) پرسشنامه شخصیتی آیزنگ  EPQ

ج) پرسشنامه شخصیتی نئو  60 - NEO - FFI  : فرم کوتاه ) سوالی (

د) آزمون  R - 90 S. C. L

ه) پرسشنامه استرش شغلی اسیپو

ابعاد مختلف پرسشنامه شغلی و امتیازهای مربوطه در زنان و مردان

پرسشنامه نقش تیمی

پیوست 2 : آزمون تشخیص وجود موبینگ در سازمانها و شرکت ها

تشریح ابعاد پرسشنامه

امتیازات

منابع

 

سخن مولف

این کتاب ارزشمند به قلم جناب دکتر سیداحمد طباطبایی به عنوان فردی که سالها در عرصه های مختلف سمت مدیریت راهبردی داشته و با ابعاد گوناگون موبینگ در سازمان آشناست به رشته تحریر درآمده است. ایشان با شناخت کامل از ابعاد این پدیده روا نشناختی توانسته با مطرح کردن ایده نگارش ده پرده موبینگ، ابعاد بسیار فنی و پیچیده بازی روانشناختی را به عرصه کاربردی آن در محیط کسب وکار تبدیل نماید.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.