داشبورد مدیریت صادرات

۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب داشبورد صادراتی در مورد  بازرگانی، گمرکی، حقوقی، مقرراتی است که براساس سرفصل های مصوب آموزش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در چارچوب قوانین ومقررات سازمان های اجرایی درگیر در فرایند بازرگانی خارجی چون سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و دیگر بنگاه های در پیوند با فرایند بازرگانی مکانیزه و الکترونیک در حوزه صادرات کالا برای استفاده بازرگانان، ترخیص کاران، دانشجویان مهارت محور و کارآفرینان کشور و دیگر کنش گران درگیر در فرایند بازرگانی درون و برون مرز نگاشته شده. روش شناسی پژوهش : بر اساس شیوه رایج تاریخی-کتابخانه ای است. با این حال در بسیاری از فراز ها به دلیل تخصص های ویژه با کار میدانی، مطالعات موردی همراه گردیده .رویکرد حقوقی جستار : برگرفته از واکاوی و همسنجی قانون مقررات صادرات واردات، قانون امور گمرکی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، بخش نامه های بانک مرکزی و مرکز توسعه صادرات، نسخه های الکترونیک ثبتارش، سامانه جامع تجارت پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک ودیگر درگاه های الکترونیک است.

ساختار نوشتار:

فصل نخست : تبار شناسی مقررات صادرات واردات

فصل دوم : پیشخوان پیش آموزشی سامانه جامع گمرکی

فصل سوم: مقدمات دور اظهاری فصل

چهارم : دور اظهاری در رویه صادرات

فصل پنجم: قوانین ومقررات صادرات کالا .

فصل ششم : پیوستار ها و پیکره ها

فصل هفتم : فهرست منابع و کتاب شناسی.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 180 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686894
قیمت 45000
زبان persian

فهرست مطالب

پیشگفتار

 فصل اول: تبارشناسی مقررات صادرات واردات

کارکرد های مهم این دوره

دگر شد نام / شرکت های زیر پوشش معاونت خدمات وزارت بازرگانی

معاونت ها / یادداشت بخش نخست

 فصل دوم: پیشخوان پیش آموزشی سامانه جامع گمرکی

فرایند سامانه هوشمند جامع امور گمرکی (واردات)

فراز های گمرک نوین / گردش کار

اختیارات کارمندان و گزینش سطوح دسترسی

صفحه پروفایل من / صفحه مدیریت کاربران  / دور اظهاری الکترونیک

دستینه یا امضای دیجیتال / ورود به سامانه

ثبت پیش اظهار / مانیفست و قبض انبار الکترونیک / ثبت اطلاعات در فرم اظهارنامه /

ثبت نهایی و دریافت شماره عطف و پیگیری

پرداخت الکترونیک در شبکه بانکی /پایش وکنترل بدهی ماده 7 ق ا گ

ساختار نوین سرویس ارزیابی واردات /یگانهای کارشناسی و ارزیابی /نقش وکارکرد

سرویس ارزیابی

مسئول احراز هویت /کارشناس گزینش مسیر

گزینش ارزیاب در مسیر سرخ /دگر شد یا تغییر مسیر / ارزیابی

ارزیابی سنتی /ارزیابی غیر حضوری

ارسال نمونه کالا به آزمایشگاه استاندارد برای تعیین ماهیت /کارشناس

مرحله پایانی /دریافت خودکارمجوزها

اصلاح اظهارنامه از سوی کارشناس /اصلاح قلم های کالا

درج عوارض ویژه در خانه  42

اظهارنامه های مسیر سبز و زرد /شناسه پرداخت /ردیف پرداخت

صندوق و ردیف های پرداختی/صدور پروانه واردات

دفتر کوتاژ و دایره بازبینی /درب خروج واردات

صدور مجوز بارگیری الکترونیک

گارد ورودی /توزین

انبار و صدور بیجک الکترونیک /ثبت خروج کالا

 فصل سوم: مقدمات دور اظهاری

ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور

احراز وکالت

امنیت ورود در سامانه

کد تعرفه 12 رقمی کد کالا 44TSC

تعیین منشاء ارز

فعالان اقتصادی مجاز

تعهدنامه فعالان اقتصادی مجاز

سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص

سامانه جامع امور گمرکی کارنه تیر

ثبت و پیگیری مکاتبات اداری

فصل چهارم: دور اظهاری در رویه صادرات

ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور /ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی

صاحبان کالا و صادرکنندگان /فرآیند ها

ورود اطلاعات /پیکره اظهارنامه الکترونیک صادرات

خانه یا فیلد های اظهارنامه صادراتی

تکمیل اطلاعات نخستین اظهارنامه صادراتی /اطلاعات کدینگ های مربوطه

اطلاعات کشورهای مورد معامله

اطلاعات مربوط به حمل کننده و گمرک ورودی / اطلاعات مربوط به ارز و نوع پرداخت

اطلاعات مربوط به بسته ها و شرح کالا /اطلاعات مربوط به کالا/اطلاعات تکمیلی

گواهی ها و مجوزها /ثبت تغییرات، پیش از گزینش "ادامه"

افزودن اسناد اسکن شده /شماره سریال/ شناسه ردیف پرداختی /صدور کوتاژ

مشاهده وضعیت اظهارنامه

اسناد اظهارنامه /پیغام های اظهارنامه /چاپ ونمایش اظهارنامه

ارسال اعتراض /ارزیابی کارشناس/صدور مجوز ورود کامیون /شرکت حمل

شماره سریال- کد گمرک اظهاری/اطلاعات حامل و کانتینر

فهرست یا لیست اظهارهای پیشین /پرداخت الکترونیکی

کارکرد شرکت های حمل ونقل در سامانه

استعلام پروانه الکترونیکی

گردش کار سازمان های هم جوار Adjacent organizations

شناسنامه فرآیند صادرات کالا

تعاریف و اصطلاحات :

نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند : مرحله فرآیند/  زیرفرآیند

سامانه هوشمند مدیریت انبارها

پرداخت مالیات 4% علی الحساب در پنجره واحد تجارت فرامرزی

 فصل پنجم: قانون مقررات صادرات واردات

آیین نامه اجرایی مقررات صادرات واردات

قانون امور گمرکی

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 فصل ششم: پیکره ها و پیوستارها

سخن مولف

نوشتار پیش روی به منظور دست یابی بازرگانان، ترخیص کاران گمرکی و دیگر کاربران و کنش گران درگیر در حوزه بازرگانی خارجی برای دست رسی به آخرین داده های بایسته، شتابمند هوشمند و به روز شده اطلاعات و دانستنی های فرایند صادرات کالا است. در این نوشتار کوشش شده  برون داد کنش های رفتاری و هدف های کارکردی کاربران پس از خوانش نوشتار جدای از دانستن، از جنس توانستن، مشاهده پذیر، دیداری، سنجش پذیر و خویش کارکرد باشد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.