مقررات صادرات و واردات 1398

تعرفه گمرکی 98

۱۷۴,۰۰۰ تومان

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می گردد.

دولت می تواند مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه یادشده بر اساس آیین نامه هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. ملاک تجاری

بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییراتی کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای ارسال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذی ربط و اتاق ضمن منظم نمودن حقوق مکتب تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 950 صفحه
دسته بندی کتاب قانون و مقررات
تاریخ انتشار
شابک 9789644686047
قیمت 174000
زبان persian

فهرست مطالب

قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/7/1372

آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

فهرست بازارچه های مرزی

فهرست کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان

فهرست برخی از قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات  و مصوبات مربوطه

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ‌شده

فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران

توضیح حقوق ورودی

تذکرات مهم

قسمت اول: حیو انات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل اول: حیوانات زنده

فصل دوم: گوشت و احشای خوراکی

فصل سوم: ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

فصل چهارم: شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

فصل پنـجم: سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

قسمت دوم: محصولات نباتی

فصل ششم:  نباتات زنده و محصولات گلکاری

فصل هفتم:  سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

فصل هشتم:  میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

فصل نهم:‌  قهوه، چای، ماته و ادویه

فصل دهم: غلات

فصل یازدهم: محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛

اینولین؛ گلوتن گندم

فصل دوازدهم: دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

فصل سیزدهم: انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

فصل چهاردهم: مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که درجای‌دیگرگفته‌شده و مشمول شماره دیگرتعرفه نباشد

قسمت سوم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل پانزدهم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

قسمت چهارم: محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل شانزدهم: فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

فصل هفدهم: قند و شکر و شیرینی

فصل هجدهم: کاکائو و فرآورده‌های آن

فصل نوزدهم: فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

فصل بیستم: فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

فصل بیست و یکم: فرآورده‌های خوراکی گوناگون

فصل بیست و دوم: نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه

فصل بیست و سوم: ‌آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی؛ خوراکی‌های آماده برای حیوانات

فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

قسمت پنجم: محصولات معدنی

فصل بیست و پنجم: نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان

فصل بیست و ششم: سنگ فلز، جوش و خاکستر

فصل بیست و هفتم: سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ موادقیری؛ موم‌های معدنی

قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها،عناصر رادیو اکتیو، فلزات خاکهای کمیاب و ایزوتوپها

فصل بیست و نهم: محصولات شیمیایی آلی

فصل سی‌ام: محصولات دارویی

فصل سی و یکم: کودها

فصل سی و دوم: عصاره‌هــای دباغـی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مـواد رنگ‌کننده

 (Colouring)؛ رنگها و ورنی‌ها؛ بتانه‌ها؛ مرکب‌ها

فصل سی و سوم: روغن‌هـای اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینـوئیـدها)؛ محصـولات عطرسازی یا پاکیزگـی آمــاده و فرآورده‌های آرایشی

فصل سی و چهارم: صابون، موادآلی تانسیواکتیف، فرآورده‌ها برای شست­و­شو، فرآورده‌های روان‌کننده، موم‌های مصنوعی، موم‌هـای آمـاده، فرآورده‌های صیقل‌دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیرهای قالب‌گیـری «موم‌های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ

فصل سی و پنجم: مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیم­ها

فصل سی و ششم: باروت و مواد منفجره؛ اشیای فن‌ آتش‌بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش‌زا؛ مواد قابل اشتعال

فصل سی و هفتم: محصولات عکاسی و سینماتوگرافی

فصل سی و هشتم: محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

قسمت هفتم: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو

فصل سی و نهم: مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

فصل چهل‌ام: کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو

قسمت هشتم: پوست خام، چرم، پوست­های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ اشیای زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­استثنای اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)

فصل چهل و یکم: پوست خام (غیر از پوست­های نرم) و چرم

فصل چهل و دوم: اشیای ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­غیر از اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)

فصل چهل و سوم: پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها

قسمت نهم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب؛ چوب‌پنبه و اشیای چوب‌پنبه‌ای؛ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

فصل چهل و چهارم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب

فصل چهل و پنجم: چوب‌پنبه و اشیای ساخته‌شده از چوب‌پنبه

فصل چهل و ششم: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

قسمت دهم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)؛ کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از آنها

فصل چهل و هفتم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)

فصل چهل و هشتم: کاغذ و مقوا؛ اشیای ساخته‌شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا

فصل چهل و نهم: کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست‌نوشته‌ها، تایپ شده‌هاو نقشه‌ها

قسمت یازدهم: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

فصل پنجاه‌ام: ابریشم

فصل پنجاه و یکم: پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه‌های تار و پود‌باف از موی یال و دم

فصل پنجاه و دوم: پنبه

فصل پنجاه و سوم: سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه‌های تار و پودباف از نخ کاغذی

فصل پنجاه و چهارم: ر شته‌های سنتتیک یا مصنوعی (Man-Made)

فصل پنجاه و پنجم: الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره

فصل پنجاه و ششم: اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیای ساخته شده از آنها

فصل پنجاه و هفتم: فرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی

فصل پنجاه و هشتم: پارچه‌های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه‌های نسجی منگوله بافت (Tufted)؛ دانتل‌ها (Lace)؛ مصنوعات دیوارکوبی (Tapestries)؛ مصنوعات علاقه‌بندی (Trimmings)؛ مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی (Embroidery)

فصل پنجاه و نهم: پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق‌شده؛ اشیای نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی

فصل شصت‌ام: پارچه‌های کشباف یا قلاب باف

فصل شصت و یکم: لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف

فصل شصت و دوم: لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف

فصل شصت و سوم: سایر اشیای نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه‌ها؛ لباس و اشیای نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره‌های نسجی

قسمت دوازدهم: کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه تعلیمی و اجزای آنها؛ پر آماده و اشیای ساخته شده از پر؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیا از موی انسان

فصل شصت و چهارم: کفش، گتر و اشیای همانند، اجزای این اشیا

فصل شصت و پنجم: کلاه و اجزای کلاه

فصل شصت و ششم: چتر بارانی، چتر‌ آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق، تازیانه و اجزای آنها

فصل شصت و هفتم: پر و پر نرم آماده و اشیای ساخته‌شده از پر یا از پر نرم؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیای ساخته شده از موی انسان

قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه

فصل شصت و هشتم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos) میکا یا از مواد همانند

فصل شصت و نهم: محصولات سرامیکی

فصل هفتادم: شیشه و مصنوعات شیشه‌ای

قسمت چهاردهم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی (فانتزی)؛ سکه

فصل هفتاد و یکم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها

 و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی؛ سکه

قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آنها

فصل هفتاد و دوم: چدن، آهن و فولاد

فصل هفتاد و سوم: مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد

فصل هفتاد و چهارم: مس و مصنوعات از مس

فصل هفتاد و پنجم: نیکل و مصنوعات از نیکل

فصل هفتاد و ششم: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

فصل هفتاد و هفتم: (برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ‌شده در نظرگرفته‌شده)

 

فصل هفتاد و هشتم: سرب و مصنوعات از سرب

فصل هفتاد و نهم: روی و مصنوعات از روی

فصل هشتادم: قلع و مصنوعات از قلع

فصل هشتاد و یکم: سایر فلزات معمولی؛ سرمت‌ها؛ مصنوعات از این مواد

فصل هشتاد و دوم: ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی

فصل هشتاد و سوم: مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی

قسمت شانزدهم: ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها

فصل هشتادو چهارم: رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخارو آبگرم، ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها

فصل هشتاد و پنجم: ماشین آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاءو قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها

قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

فصل هشتادوششم: لوکوموتیوهای راه‌آهن یا تراموای نواقل روی خط راه‌آهن و اجزاء و قطعـات آنها؛ ملحقات ومهارکننده‌های خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (ازجمله الکترومکانیکی) از هر نوع

فصل هشتاد و هفتم: وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل هشتاد و هشتم: وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها

فصل هشتاد و نهم: کشتی‌ها، قایق‌ها و شناورها

قسمت هجدهم: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینما توگرافی،‌سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اشیای صنعت ساعت‌سازی؛ آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و

 متفرعات آنها

فصل نود:‌آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل نودو‌یکم: اشیای صنعت‌ساعت‌سازی(Clocks and watches and parts thereof)

فصل نود و دوم: آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات

قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل نود و سوم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

قسمت بیستم: کالاها و مصنوعات گوناگون

فصل نود و چهارم: مبل؛ مبل‌های طبی ـ‌ جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته‌ نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغ‌های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیای همانند؛ ساختمان‌های پیش‌ساخته

فصل نود و پنجم: بازیچه، اسباب‌بازی و لوازم ورزش؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل نود و ششم: مصنوعات گوناگون

قسمت بیست و یکم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه

فصل نود و هفتم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه

فصل نود و هشتم: قطعات منفصله  ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات و وسایل نقلیه موتوری تاریخی CBU

ضمائم:

ضمیمه شماره 1: مواد شیمیایی جداول کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی

ضمیمه شماره 2: مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون

ضمیمه شماره 3: مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین‌الملل

ضمیمه شماره 4: مواد شیمیایی‌ مشمول‌ آیین‌ کار اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ (کنوانسیون روتردام)

ضمیمه شماره 5: مقررات مربوط به کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری

ضمیمه شماره 6: فهرست مواد و داروهای تحت‌کنترل تحت‌ مراقبت هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر(INCB)

ضمیمه شماره 7: توضیح در خصوص ستون، کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی

ضمیمه شماره 8: کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس کدینگ (HS)

  غلط‌نامه

سخن مولف

از جمله نیازمندی های فعالین اقتصادی، دسترسی به قوانین و مقررات تجاری کشور می باشد و بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با هدف انجام رسالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصادی، ضمن تعامل سازنده با بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت های نهادهای ذیربط از جمله کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در موعد قانونی نسبت به بررسی درخواست ها و پیشنهادها و تصویب آن در هیئت محترم وزیران، اقدام می نماید.

حضور در عرصه تجارت بین المللی، نیازمند مجموعه مقررات داخلی است که ضمن تسهیل فرآیند تجارت خارجی، دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولید را با حداقل هزینه فراهم نموده و بنگاه های تولیدی و شرکت های صادراتی را برای رقابت بین المللی تشویق نماید. از مهم ترین ابزارهای تجارت خارجی در کشور، چگونگی وضع سود بازرگانی و حقوق گمرکی برای واردات و صادرات کالا و خدمات می باشد.

قطعاً برای کشوری همچون ایران که امروز منابع انسانی آماده ورود به بازار کار چشمگیری دارد، تاکید بر حفظ و توسعه تولیدات داخلی، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات مجهز به آخرین فن آوری های روز دنیا در موضوع واردات، اولویت خواهد داشت. با توجه به توسعه فعالیت های تولیدی در کشور و ایجاد ارزش افزوده از مواد اولیه و واسطه ای، ضروری است با نگاه حمایت از تولید، سود بازرگانی کالاهای مصرفی و کالاهایی که دارای مشابه تولید داخل می باشد، افزایش یابد.

در تدوین کتاب مقررات صادرات و وادرات سال 9311 ، علاوه بر تلاش مجدانه همکاران اینجانب، از نظرات کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های دولتی از طریق برگزاری نشست های مستمر و رهنمودهای دستگاه های عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و وزرای دولت، بهره مند بودیم.

برای کسب سهم بیشتر از اقتصاد و تجارت بین الملل، به عزم ملی نیاز داریم؛ لذا باید هدف دستیابی به مزیت های تجاری محقق شود تا بتوانیم با اتکاء به توانمندی های تولید داخلی و بهره مندی از نیروی جوان تحصیل کرده و متخصص، گام های موثری را در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیاز کشور به کالاهای وارداتی برداریم.

 

رضا رحمانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.