مباحث مقدماتی مدیریت مالی در دروس مدیریت مالی دوره کارشناسی، برای دانشجویان رشته‌های مدیریت، حسابداری و اقتصاد تدریس می‌شود. در مباحث پیشرفته مالی شرکتی، تمرکز بر بهینه‌سازی ترکیب تامین مالی است. روند بحث در این حوزه، شامل بهینه‌سازی ترکیب تامین مالی در بازار سرمایه ایده‌آل است.

در فصلهای مختلف از بخش اول کتاب «مالی شرکتی پیشرفته» سعی می‌شود پیش‌فرض‌های بازار سرمایه ایده‌آل شکسته شده، تاثیر آن بر تامین مالی شرکتی مورد بحث قرار گیرد. در این جلد از کتاب، بخش اول کتاب اصلی ترجمه و تلخیص شده است؛ لذا، در فصل اول آماری درباره وضعیت ارقام ترازنامه در شرکت‌های سهامی عام غیرمالی ایالات متحده مورد بحث قرار می‌گیرد تا مسائلی که قرار است در ادامه کتاب درباره آنها بحث شود، تعریف شود.

در فصل دوم درباره ارزش‌گذاری و تصمیمات تامین مالی در بازار سرمایه ایده‌آل بحث می‌شود. فصل سوم تفکیک مالکیت از کنترل و شکل‌گیری مساله تعارض نمایندگی را دربردارد. در فصل چهارم کتاب عدم تقارن اطاعاتی در بازار اوراق بهادار شرکتی و تاثیر آن بر نظام تامین مالی شرکتی مورد بحث قرار می‌گیرد. این شش فصل کتاب هم اکنون ترجمه شده و بخش‌های دوم تا ششم نیز در مجلدهای بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در بخش دوم، دخالت دولت، نهادهای مالی و سایر نهادهای درگیر در اداره مالی شرکتی به عنوان عوامل مداخله‌گر که مانع از شکل‌گیری بازار سرمایه ایده‌آل می‌شوند، به بحث گذاشته می‌شوند. در پایان، در فصل ششم به تصمیمات اهرم تامین مالی پرداخته می‌شود. در بخش دوم کتاب، ارزشیابی سهام و بدهی؛ در بخش سوم مدیریت بدهی و حقوق صاحبان سهام؛ در بخش چهارم بازار کنترل شرکتی و در بخش پنجم، معماری سازمانی و مدیریت ریسک در طراحی اوراق بهادار به بحث گذاشته می‌شود.

مطالعه این کتاب را به فعالان حوزه مالی و بودجه توصیه می‌کنیم.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم سعید فتحی ، دکتر محمد رضا پورابراهیمی ، دکتر باقر عسگرنژاد نوری ، شریف شکرچی زاده اصفهانی ، کاوه شهرکی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 268 صفحه
دسته بندی اقتصادی، صنعتی، مالی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686733
قیمت 34500
زبان persian

فهرست مطالب

مالی شرکتی                                                                                                          

فصل اول

چشم اندازی تجربی در رابطه با ویژگی های مالی شرکت های سهامی عام غیرمالی                                  

         مقدمه                                                                                                               

         تکامل شرکت ها در طول زمان                                                                                      

          ترازنامه تجمعی برای شرکت های سهامی عام غیرمالی در ایالات متحده                                        

              دارایی های تجمعی                                                                                            

              بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تجمعی                                                                   

               ارزش بازار تجمعی حقوق صاحبان سهام و نسبت تجمعی ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام    

          رفتار سری زمانی متغیرهای تجمعی                                                                             

              تناسب دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام تجمعی در طول زمان                                       

                رفتار سر یهای زمانی ارزش دفتری و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تجمعی و نسبت ارزش بازار

به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام                                                                        

           تجزی هو تحلیل جریان های نقدی تجمعی                                                                         

           توزیع اهرم بدهی برای هر شرکت                                                                                    

           ساختار مالکیت                                                                                                 

             شکل تجمعی بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد، نسبت سود سهام پرداختی و

نسبت بازده سود سهام پرداختی در طول زمان                                                                   

               بازدهی حقوق صاحبان سهام تجمعی در طول زمان                                                           

               نسبت های قیمت به درآمد تجمعی در طول زمانی                                                            

                نسبت سود سهام تقسیمی تجمعی در طول زمان                                                           

                بازده سود سهام تقسیمی تجمعی در طول زمان                                                               

           خلاصه هد فهای آموزشی                                                                                       

پرسش ها و مسایل مروری                                                                                                 

مسایل مرتبط با تفکر خلّق                                                                                                 

طرح و تجزی هو تحلیل                                                                                                        

پیوست الف                                                                                                              

پیوست ب                                                                                                                

    مالی شرکتی پیشرفته

فصل دوم

تصمیمات ارزش گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه ایده آل                                                          

         مقدمه                                                                                                               

         تعریف بازار سرمایه ایده آل                                                                                          

          قضیه مودیگلیانی و میلر درباره نامربوط بودن ساختار سرمایه                                                     

              تحلیل قضیه   مودیگلیانی و میلر                                                                                

              تحلیل قضیه   مودیگلیانی و میلر                                                                            

          میلر و مودیگلیانی و بی ارتباط بودن سیاست تقسیم سود                                                          

           مدل قیمت گذاری دارای یهای سرمایه ای                                                                          

               متنو عسازی سبد سرمایه گذاری و نظریه نوین سبد سرمایه گذاری                                               

               تعادل بازار: خط بازار سرمایه                                                                                     

                خط بازار اوراق بهادار                                                                                           

           مدل قیمت گذاری دوجمله ای                                                                                     

               مفروضات                                                                                                        

               توزیع ارزش آتی یک شرکت در مدل قیمت گذاری دو جمله ای                                                

                مدل قیمت گذاری دو جمله ای و ارزش گذاری بدهی و سهام شرکت دارای اهرم                              

                دلیلی برای قضیه   مودیگلیانی و میلر بر اساس مدل قیمت گذاری دوجمله ای                              

           ارزش گذاری اختیارهای معامله و قیمت گذاری بدهی و اوراق سهام شرکتی                                      

               مقدمه                                                                                                           

               تعاریف و اصول ساختارهای سودآوری در اختیار خرید و فروش                                               

                قضیه قیمت موثر در اختیار فروش و اختیار خرید                                                              

                مدل قیمت گذاری اختیار معامله بل ک شولز                                                                  

                 کاربرد مدل بلک– شولز برای تعیین ارزش بده یها و حقوق صاحبان سهام شرکت اهرمی                  

                 کاربرد مدل بلک    شولز برای تعیین ریسک بدهی و سهام شرکت اهرمی                                    

                 کاربرد مدل بلک   شولز برای تعیین بازده مورد انتظار بدهی و سهام شرکت اهرمی                             

                 خط بازار اوراق بهادار خاص شرکت بر مبنای مدل بلک   شولز                                                

           انطباق قضیه های میلر و مودیگلیانی، مدل قیمت گذاری دارای یهای سرمایه ای و مدل بلک   شولز             

           خلاصه هدف های یادگیری                                                                                         

پرسش ها و مسایل                                                                                                         

موضوع های تفکّر خلاق                                                                                                    

طرح ها و تحلی لها                                                                                                          

پیوست الف                                                                                                                

پیوست ب                                                                                                                 

  

فصل سوم

جدایی مالکیت از کنترل، تعارض نمایندگی، و سیاست های مالی                                                 

          مقدمه                                                                                                            

          عوامل جهان واقعی: نقض های فروض بازار سرمایه اید هآل                                                      

              نقض فرض اول: بازارهای بدون اصطکاک                                                                   

              نقض فرض دوم: هم ه شرکت کنندگان در بازار انتظارات یکسانی دارند                                      

               نقض فرض سوم: رقابت اتمی                                                                                

               نقض فرض چهارم: طرح سرمایه گذاری بلندمدت شرکت ثابت و تعری فشده است                         

                نقض فرض پنجم: ساختار تامین مالی شرکت وقتی اتخاذ شد، ثابت باقی می ماند                          

                خلاصه و چشم انداز                                                                                           

           مسئولیت محدود و جدایی مالکیت از کنترل                                                                  

               مسئولیت محدود                                                                                             

               جدایی مالکیت از کنترل                                                                                    

                هر دو عامل مسئولیت محدود و جدایی مالکیت از کنترل منعک سکننده ریس کگریزی سرمای هگذاران است      

                استفاده از منافع تنوع بخشی                                                                                  

           نقش حیاتی مدیریت در شرکتی با مالکیت پراکنده                                                            

            رهنمود سنتی به مدیریت : حداکثرسازی ارزش بازار شرکت                                                 

                حداکثرسازی ارزش بازاری برای شرکت بدون بدهی به همراه قرارداد تمام عیار با مدیریت                 

                ارزش بازار به عنوان بهترین معیار براساس فرض بازار کارآ                                                   

                 قواعد بنیادین تصمیم گیری برای مدیریت                                                                  

             ذی نفعان گسترد هتر، تضاد منافع، قراردادها و یک رهنمود تجدید نظر شده: حداکثرسازی ارزش بازار

حقوق صاحبان سهام                                                                                            

                شرکت ب هعنوان شبکه ای از قراردادها                                                                         

                رهنمود تجدیدنظر شده: حداکثرسازی حقوق صاحبان سهام                                               

                 سه ذی نفع مهم                                                                                              

            مدیران به عنوان ذ ینفع: هزینه های نمایندگی احتیاط مدیریتی                                               

                فرصت های مدیریت برای افزایش پاداش خود                                                                

                فرصت کاهش ریسک درآمد مدیران                                                                         

            تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی: هزینه های نمایندگی بدهی                                    

                حداکثرسازی ارزش حقوق صاحبان سهام با کاهش ارزش بدهی                                          

                هزین ههای اوج بدهی: مساله کسر سرمایه گذاری                                                              

            بازبینی مساله تفکیک مالکیت و کنترل                                                                         

                رابطه بده    بستان بین هزینه های نمایندگی اختیار مدیریتی و مزایای تفکیک مالکیت و کنترل             

                آیا شرکت های دارای مالکیت پراکنده باید در ساختار سرمایه خود بدهی داشته باشند؟                    

             خلاصه هدف های یادگیری                                                                                      

مروری بر پرسش ها و مسایل                                                                                               

    مالی شرکتی پیشرفته

مسایل مربوط به تفکر خلاق                                                                                                 

طرح و تجزی هو تحلیل                                                                                                        

فصل چهارم

عدم تقارن اطلاعاتی و بازارهای اوراق بهادار شرکتی                                                                  

          مقدمه                                                                                                              

          نظریه های اقتصادی مربوط به آثار عدم تقارن اطلاعاتی                                                           

              آ کرلوف: عدم تقارن اطلاعاتی و بازار لمون                                                                     

              اسپنس: علامت دهی بازار کار                                                                                  

           علت اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادار شرکتی                                                 

           ارزشیابی سهام عادی در بازار با وجود عدم تقارن اطلاعاتی: یک مثال                                             

            عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت بازار سهام شرکت                                                                  

                معیارهای کیفیت معاملات سهام                                                                               

                نرخ شناور، حجم معاملات و شکاف قیمتی برای نمونه ای از سهام                                          

            ساختار مالکیت بهینه تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی: لی لند و پایل                                          

                بیان مساله                                                                                                       

                خلاصه و شرحی از مدل                                                                                        

                 شرح تغییرات مشاهده شده در ساختار مالکیت به عنوان پیامد عدم تقارن اطلاعاتی                         

            عدم تقارن اطلاعاتی و تامین مالی خارجی                                                                         

                ریسک شرکت و اهرم مالی بهینه                                                                              

                عدم تقارن اطلاعاتی و نقش وثیقه در وا مها                                                                    

                 فرضیه سلسله مراتب تامین مالی شرکتی                                                                    

            عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود                                                                      

                بهاتاچاریا : علامت دهی با سود سهام                                                                         

                میلر و راک :قدرت علامت دهی پرداخت های نقدی                                                         

            مساله پیچیده: تعارض وکیل و موکل و عدم تقارن اطلاعاتی                                                       

             عدم تقارن اطلاعاتی، نفع شخصی مدیریت، و تامین مالی و سیاس تهای تقسیم سود شرکت                 

                هزینه های نمایندگی مربوط به بدهی، عدم&a

سخن مولف

مباحث مقدماتی مدیریت مالی در دروس مدیریت مالی دوره کارشناسی، برای دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد تدریس می شود. در مباحث پیشرفته مالی شرکتی، تمرکز بر بهینه سازی ترکیب تامین مالی است. روند بحث در این حوزه، شامل بهینه سازی ترکیب تامین مالی در بازار سرمایه ایده آل است.

 پس از آن، به مرور در فصل های مختلف بخش اول سعی می شود پیش فرض های بازار سرمایه ایده آل شکسته شده، تاثیر آن بر تامین مالی شرکتی مورد بحث قرار گیرد. در این مجلد از کتاب، بخش اول کتاب اصلی ترجمه و تلخیص شده است؛

 لذا، در فصل اول آماری در باره وضعیت اقلام ترازنامه در شرکت های سهامی عام غیرمالی ایالات متحده مورد بحث قرار می گیرد تا مسایلی که قرار است در ادامه کتاب درباره آن ها بحث شود، تعریف شود.

در فصل دوم درباره ارزش گذاری و تصمیمات تامین مالی در بازار سرمایه ایده آل بحث می شود.

 فصل سوم تفکیک مالکیت از کنترل و شکل گیری مساله تعارض نمایندگی را دربردارد.

 در فصل چهارم کتاب عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اوراق بهادار شرکتی و تاثیر آن بر نظام تامین مالی شرکتی مورد بحث قرار می گیرد

 در فصل پنجم دخالت دولت، نهادهای مالی و سایر نهادهای درگیر در اداره مالی شرکتی به عنوان عوامل مداخله گر که مانع از شکل گیری بازار سرمایه ایده آل می شوند، به بحث گذاشته می شوند.

درپایان، در فصل ششم به تصمیمات اهرم تامین مالی پرداخته می شود.. این شش فصل کتاب هم اکنون ترجمه شده و بخش های دوم تا ششم نیز در مجلدهای بعدی- به خواست خداوند- مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در بخش دوم کتاب، ارزشیابی سهام و بدهی؛ در بخش سوم مدیریت بدهی و حقوق صاحبان سهام؛ در بخش چهارم بازار کنترل شرکتی و در بخش پنجم، معماری سازمانی و مدیریت ریسک در طراحی اوراق بهادار به بحث گذاشته می شود.

 

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.