مذاکرات در معاملات تجاری

۴۱,۰۰۰ تومان

کتاب‌های متعددی در مورد مذاکره چاپ شده است. چگونگی نگرش در نگارش بیشتر آن‌ها به‌صورت کلی و عمومی بوده است. در این مجموعه سعی شده است به موضوع مذاکره به‌صورت تخصصی و کاربردی در معاملات جهت داده شود.
در تنظیم تمام مطالب این کتاب، آمادگی برای مذاکره چانه‌زنی، انتخاب راهکارها و تاکتیک‌ها و جلسات مذاکرات و چگونگی ارتباطات و اختتامیه مذاکرات و چیدمان جلسه و ... سعی شد به جنبه‌های تجاری آن‌ها اشاره شود...

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 112 صفحه
دسته بندی فنون مذاکره
تاریخ انتشار
شابک 9789644686009
قیمت 41000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه        

 

فصل اول: ماهیت، کلیات و ویژگیهای مذاکره Characteristic & Nature of Negotiation

تعریف مذاکره تجاری                 

انواع روشهای حل اختلاف (کاربرد مذاکره در حل اختلاف)          

مذاکره                 

معیارهای ارزیابی مذاکره          

مراحل مذاکره          

فرآیند مذاکره          

میزان قدرت چانهزنی - انتخاب نوع استراتژی            

خرید متقابل (Buy Back)      

ماهیت مذاکره (The Nature of Negotiation)      

تاکتیکهای مذاکرات تجاری      

عوامل موثر در مذاکرات موفق Element of Successful Negotiation                

ارتباط با فروشنده در معاملات تجاری چگونه شروع میشود         

تقسیمبندی زمان در فرآیند مذاکره             

قدرت در مذاکره        

مشخصات عمومی مذاکره Characteristic common to all negotiation           

سطوح دیگر تعارض              

اثرات سازنده و مخرب تعارض Dysfunction of Conflict                  

روشهای مذاکره      

ارتباطات از طریق مذاکره رودررو Face to face negotiation             

فرآیند ارتباطات        

قراردادهای تجاری -  مذاکره Contract & Negotiation         

موانع ارتباطات تجاری            

چه موقعی مذاکره نکنید            

پیامدهای مذاکره - تعارض، ارزشآفرینی                 

ارزشآفرینی در معاملات          

وابستگی طرفین مذاکره به یکدیگر           

ارزشآفرینی در وابستگی متقابل             

مدیریت تعارض        

تئوری بازیها  Game Theory            

پیشبینی،نتیجهگیری و انتظارات            

چک لیست پیش از مذاکره         

 

فصل دوم: استراتژی و تاکتیکهای مذاکره Strategic & Tactics

استراتژیهای مذاکره              

استراتژی همکاری                

طبقهبندی استراتژیهای مذاکرات             

مذاکره اصولی         

اهمیت کاربرد تاکتیک در نتایج مذاکره        

برخی از تاکتیکهای موثر در مذاکرات تجاری            

احساس                

قواعد اجرای تاکتیکها            

قواعد فرهنگی         

فصل سوم: مذاکره و ملاقات Meeting &Negotiation

جلسه      

برنامهریزی جلسات               

انواع جلسات مذاکره               

روشهای چیدمان در مذاکرات انفرادی و گروهی          

شرایط - مذاکرات و جلسات تجاری            

 

فصل چهارم: فرآیند مذاکرات

فرآیند مذاکرات         

دستور جلسه           

زمان جلسه            

مکان جلسه            

سازمان جلسه          

وظایف دبیر جلسه                 

صورتجلسه           

ارکان صورتجلسه                

انتخاب زمان مناسب               

انتخاب بهترین مکان              

هدفگذاری             

تاثیر زمان در هدفگذاری         

مذاکره رودررو        

فرایند مذاکره رودررو             

چانهزنی               

طبقهبندی سوالها                 

انواع سوالات          

اختتام مذاکره          

استفاده از امتیازدهی              

مرتبطسازی           

طرح مجدد موضوعات قبلی        

تایید - قرارداد         

 

منابع و مراجع          

 

سخن مولف

در تدوین مطالب راهکار و تاکتیک‌های موثر در مذاکرات تجاری نیز معرفی شده است. این مجموعه می‌تواند مورد استفاده دست‌اندرکاران تجارت و دانشجویان رشته‌های بازرگانی و اقتصادی قرار گیرد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.