مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید

پیشرفته و عملیاتی

۲۸,۰۰۰ تومان

مدیریت خرید
مدیریت خرید زیر سیستم مدیریت کالا، لجستکی و زنجیره تامین است.

مدیریت کالا
این نوع مدیریت مربوطه به عملیات کنترل موجودی کالا به‌منظور انجام سفارش برای خرید کالا در نقطه سفارش و نگه‌داری اطلاعات مربوط به منابع عرضه کالا (Sourceof supply) و ایجاد هماهنگی با سایر واحدها به‌منظور تعیین میزان سفارش و تنظیم برگ درخواست خرید می‌باشد. این مدیریت با توجه به نوع سازمان و فعالیت‌های مربوط به آن برای خرید کالا انتخاب می‌شود.

مدیریت لجستکی، مدیریت تدارکات
خرید کالا، حمل‌ونقل، ذخیره و انبار کردن، نگه‌داری کالا در انبار، توزیع به موقع آن‌ها و ارائه خدمات مناسب از مهم‌ترین وظایف این مدیریت‌ها است. بنابراین هر دو مدیریت مفهوم مشابه‌ای دارند. این مدیریت با توجه به نوع سازمان و فعالیت‌های مربوط به آن برای خرید کالا انتخاب می‌شود.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 392 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644682803
قیمت 28000
زبان persian

فهرست مطالب

مدیریت خرید            

مدیریت کالا              

مدیریت لجستکی، مدیریت تدارکات              

وظایف مدیریت لجستکی            

تاثیر ایجاد مراکز لجستیکی        

مفاهیم مدیریت زنجیره تامین                      

ریسکهای متداول در تجارت                      

مدیریت جامع هزینه                  

اینکوترمز               

هزینه کیفیت (Cost Quality)                 

تامینکنندگان            

مسائل مربوط به تامینکنندگان کالا              

استراتژیهای تامین                  

دسترسی به فروشندگان خارجی (Source of Surply)               

بررسی واردات لوله و تیوب استنلس استیل                 

وضعیت واحدهای تولیدی داخل کشور از طریق سایت behinyab                  

دسترسی به تامینکنندگان و تجارت الکترونیک            

مراحل انتخاب منابع تامین         

منابع دسترسی به تامینکنندگان                  

فرم بررسی منابع فروش Supplier Capability, Survey                      

تحقیق در مورد منابع فروش                      

بررسی وضعیت مالی فروشندگان                

توانایی تولیدی و فنی                

ضمانتنامه              

ضمانتنامههای بانکی (BANK GUARANTEE)                   

طرفین ضمانتنامه ارزی چه کسانی هستند؟                 

عملیات صدور ضمانتنامه ارزی                 

انواع ضمانتنامه                      

قسمتی از آییننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها              

راهکار رفع مشکلات افزایش هزینه تولید خودروسازان                

تیشه به ریشه صادرات خودرو                   

 

فصل دوم: مذاکره و قراردادهای تجاری

مذاکره NEGOTIATION                     

فرآیند مذاکره            

مراحل مذاکره روی در روی (Face to Face Discussion)      

Tactics، ترفند مذاکرات و نحوه مقابله با آنها            

تاکتیکهای مذاکره (Negotiation Tactics)            

قراردادهای بازرگانی و صنعتی «داخلی و بینالمللی»                    

طبقهبندی قراردادها                   

طبقهبندی قرارداد پیمان کاری                     

قوانین مربوط به قراردادهای داخلی             

قوانین مربوط به قراردادهای خارجی           

قانون متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطابه در مورد ضمانتنامهها               

ارکان قراردادها        

چهار رکن قرارداد                     

کاربرد Mile Stone                

برخی از مفاد قرارداد (نمایندگی انحصاری) Sole Importer Distribribation          

قراردادهای داخلی- پیمان           

دوره قرارداد «عمر قرارداد» Life Line of Contract            

قراردادهای سرمایهگذاری          

تعاریف اصطلاحات سرمایهگذاری خارجی                    

قرارداد تامین مالی از منابع بینالمللی (فاینانس)           

تشریح کامل فاینانس، ریفاینانس، یوزانس                  

شرایط جبران خسارت در قراردادهای سرمایهگذاری                      

مفاد قرارداد Joint Venture                   

 

فصل سوم: خرید خارجی (مراحل واردات قطعی)، پروفرما، نمونه مکاتبات با Supplier (تامینکننده)
به
منظور اخذ پروفرما

خرید خارجی- کارت بازرگانی                     

انتخاب رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای واردات کالاهای زیر                   

شرایط صدور کارت بازرگانی حقوقی و حقیقی (www.tccim.ir، اتاق بازرگانی تهران)                  

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی        

مراحل واردات قطعی                 

پروفرم چیست (Proforma-Invoice)                    

چند تفاوت مهم پروفرم و اینویس (INVOICE)         

مندرجات پروفرم      

اینکوترمز 2010INCOTERMS (International Commercial Terms)        

مکان انتقال ریسک (خسارتها) در انواع اینکوترمز از فروشنده به خریدار                     

بررسی پروفرم از نظر شرایط پرداخت و اینکوترمز                     

بررسی پروفرم از نظر اینکوترمز              

بررسی پروفرم از نظر اینکوترمز              

 

فصل چهارم: مبانی خرید کالا، ضوابط فنی کالا، مطالعه موردی، نحوه اعمال ضوابط فنی در اسناد خرید

هدف      

استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد                  

ارزش کالا               

قیمت کالا (Right Price)        

زمان و مقدار مناسب سفارش کالا (Right time & Quantity)                  

مشخصات مناطق ویژه اقتصادی                  

فصل پنجم: ثبت سفارش و طرز تکمیل آن در سایت موردنظر

روش ثبت سفارش در سایت ثبتارش           

 

فصل ششم: سیستمهای ورود و خرید خارجی (L/C, Cash, Draft, Buy Back)

روشهای واردات طبق ماده 47 قانون امور گمرکی                       

جدول مقررات صادرات و واردات                

راهنمای استعلام شماره تعیین تعرفه           

سیستمهای وارداتی قطعی و روشهای پرداخت             

مراحل سیستمهای واردات قطعی                 

فرایند تشریفات ترخیص کالای ورود موقت در گمرک                    

خریدهای متقابل (COUNTER TRADE PURCHAES)                      

مراحل واردات قطعی                 

تعرفه گمرگی MDF (جدول مقررات صادرات واردات)                   

VOCABULARY USED IN THE P.I             

ماده 8 قانون مقررات صادرت و واردات      

اسناد حمل                

مندرجات B.L. (بارنامه)           

مندرجات C.O. (گواهی مبداء)                   

مندرجات PACKING LIST                  

مندرجات INVOICE              

اسناد مورد نیاز برای ترخیص                   

 

فصل هفتم: اینکوترمز و بیمه

تفاوت خرید داخلی با خارجی                      

مقدمهای بر اینکوترمز (Introduction to Incoterms)          

جدول طبقهبندی اینکوترمز 2000              

اصطلاحات بازرگانی بینالمللی اینکوترمز 2010         

کاربرد اصطلاحات بازرگانی خارجی            

خلاصه اینکوترمز                    

تمرینات اینکوترمز                   

ضمایم                     

نکات قابل توجه در خرید EXW                

بیمه باربری INSURANCE                   

شکل بیمهنامههای باربری         

قراردادهای بیمه حمل و نقل        

مواد قانونی از قانون بیمه ایران در رابطه با بیمهنامهها                

حق بیمه                  

خلاصه بیمه حمل و نقل In surance         

پرسشهای بیمه، باربری           

 

فصل هشتم: سیستمهای پرداخت در خرید خارجی

اعتبار اسنادی (Letter of Credit)         

مزایای اعتبار اسنادی               

معایب اعتبار اسنادی (L/C)                      

ارکان اعتبار اسنادی                 

طبقهبندی اعتبارات اسنادی        

اصطلاحات مندرج در درخواست گشایش اعتبار اسنادی (و راهنمای تکمیل آن)                 

پرسشهای اعتبار اسنادی         

تعریف برات ارزی WHAT IS THE BILL OF EXCHANGE         

تعریف برات (سادهتر)               

مراحل واردات برات                  

شرایط پرداخت براتی                

طبقهبندی روش پرداخت براتی                   

مراحل عملیاتی واردات برات                      

ترخیص کالا             

مراحل واردات برات                  

 

فصل نهم: حمل و نقل

قراردادهای حمل و نقل Contract             

تعریف Convention              

کنوانسیون Convention TIR               

Convention CIM ,CIV                     

کنوانسیون حمل و نقل مسافر و توشه با راهآهن           

کارنه تیر                 

هدف کارنه تیر         

حمل و نقل               

انواع مختلف سرویسدهی فورواردرها      

فعالیت کریری          

تعریف بارنامه         

تعریف راهنامه         

اسناد حمل                

اسناد حمل متعارف                    

مراحل گشایش اعتبار در واردات قطعی        

راهنامه ریلی RAIL                 

غرامت - راهنامه راهآهن            

حمل و نقل کانتینر                    

اصطلاحات حمل و نقل، حمل با Container                

طبقهبندی کشتیهای باری Cargo Ship                    

کشتی کالاهای خیلی سنگین DOCK SHIP               

کشتی دوبه (LIGHTER ABOARD SHIP) LASH            

کشتی با کاربری خاص SPECIAL PURPOSE SHIP          

حمل دریایی کانتینر با انواع کشتیها           

پرسشهای مربوط به حمل و نقل                

 

فصل دهم: ترخیص کالا،اصطلاحات گمرکی، دوراظهاری در سایت epl،

مطالعه موردی، تکمیل اظهارنامه

استفاده از فناوری اطلاعات - ترخیص کالا                   

مراحل ترخیص در سامانه EPL                

آدرس سایتهای مورداستفاده کاربران در گمرک           

نحوه ورود امن کارگزاران به سامانه جامع                   

وکالت                      

دوراظهاری واردات                   

آموزش پنجره تجارت فرامرزی                  

اظهارنامه گمرکی Custom Declaration               

تعاریف و اصطلاحات گمرکی                      

تعیین مسیر اظهارنامه در ارزیابی              

دایره رایانه برای ثبت کوتاژ و اظهارنامه                    

تعریف حقوق ورودی کالا          

محاسبه حقوق ورودی (دوقلمی) اسانس توت فرنگی و عصاره حنا                  

 

منابع و مراجع           

 

 

سخن مولف

هدف از تدوین این کتاب، تهیه یک مجموعه کاربردی در مورد خریدها برای استفاده مدیران و تجار و دانشجویان مدیریت و امور اقتصادی می‌باشد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.