۱۷,۰۰۰ تومان

رقابت گسترده در زمینه‌های مختلف کسب و کار و تلاش برای تسخیر بازارها و تحت‌تاثیر قراردادن مشتریان در طی سال‌های گذشته به طور مداوم رو به افزایش بوده است و این مسئله دغدغه‌ها و هزینه‌های بسیاری را برای مدیران، صاحبان کسب و کار و مشاوران بازاریابی به همراه داشته است.
کتاب «قوانین جدید بازاریابی و روابط عمومی» یکی از آثار مورد توجه جهانی در حوزه بازاریابی و کسب و کار می‌باشد که به معرفی راه کارهای بدیل به منظور نشر ایده‌ها و اثرگذاری بر مشتریان، با استفاده از بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم دکتر حمیدرضا سعیدنیا ، خاطره پوراسدالهی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 130 صفحه
دسته بندی فروش و بازاریابی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685781
قیمت 17000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه مترجمان         

سپاسگزاریهای چاپ پنجم      

دربارهی نویسنده      

مقدمه        

 

بخش اول : وب چگونه قواعد بازاریابی و روابط عمومی را تغییر داده است؟   

1. قواعد قدیمی بازاریابی و روابط عمومی در جهان آنلاین بیاثر است              

تبلیغات: گودالی برای اتلاف منابع                 

بازاریابی وقفهانداز یکطرفه پیام دیروز است                

قواعد قدیمی بازاریابی                  

روابط عمومی از قدیم منحصراً بر رسانهها متمرکز بوده است         

روابط عمومیها و قلم شخص ثالث                

بله، رسانهها همچنان مهمهستند.                 

اعلامیههای مطبوعاتی و سیاهچالهی ژورنالیستی           

قواعد قدیمی روابط عمومی            

یاد بگیرید که قواعد قدیمی را نادیده بگیرید                 

2.قواعد جدید بازاریابی و روابط عمومی             

دنبالهی بلند بازاریابی      

قواعد جدید بازاریابی و روابط عمومی            

3.دسترسی مستقیم به خریداران          

بگذارید جهان از تخصصتان آگاه شود            

اطلاعاتی را تولید کنید که خریدارانشما مایل بهمصرف آن باشند                

شرکت لولهکشی بیگ برج کسب و کارش را در بازار رقابتی گسترش میدهد                

اصول شخصیتهای خریدار             

مانند ناشران فکر کنید                  

حفظ ارتباط با اعضا و جامعه           

اهداف را بشناسید و بگذارید محتوا کنش ایجاد کند         

 

بخش دوم : ارتباطات تحت وب برای دسترسی مستقیم به خریداران   

4.رسانههای اجتماعی و مخاطبانی که هدف گرفتهاید           

 رسانهی اجتماعی چیست؟             

ویکیها و مخاطبانشما                

5. وبلاگها: بهرهگیری از میلیونها اوانجلیست برای گفتن داستانشما             

چهار کاربرد وبلاگها در بازاریابی و روابط عمومی         

قدرت وبلاگها               

6. صوت و ویدئو محرک عمل است      

ایجاد روابط حسنه با مشتریان         

با ویدئوهای خود خوش بگذرانید                  

7.انتشار ویروسی: وب به مخاطبان کمک میکند تب کنند                  

بازاریابی انفجاری پرطراوت            

پایش وبلاگستان برای فورانهای ویروسی      

خلق یک غوغای جهانی گسترده      

قواعد ایجاد غوغا           

زمانی که اخبار انفجاری دارید، ویروسیاش کنید            

8. وبسایتهای غنی از محتوا            

رسیدن به بازار جهانی                  

9.بازاریابی و روابط عمومی بلادرنگ                

اکنون زمانش است          

تبلیغاترا بر مبنای رویدادهای بلادرنگ تولید کنید          

در مقابل شهروندان، فوراً واکنش نشان بدهید               

محصولی بلادرنگ خلق کنید           

محصولاتخود را به نیازمندان اهدا کنید         

زمانی که بازار نگاهش به شماست، اندیشههای خود را برای بازار توئیت کنید              

دربارهی تغییرات مقرراتی صنعتخود نظر بدهید            

برای واکنش به اعلامیهی شرکتی دیگر، از اعلامیههای خبری استفاده کنید                 

 

بخش سوم: برنامهی عملیاتی برای به کنترل درآوردن قدرت قواعد جدید         

10.شما همانی هستید که منتشر میکنید: برنامهی بازاریابی و روابط عمومیخود را تدوین کنید         

اهداف سازمانکدام است؟              

شخصیتهای خریدار و سازمانشما              

اهمیت شخصیتهای خریدار در بازاریابی اینترنتی           

میخواهید خریداران شما به چه چیزی باور داشته باشند؟              

تولید محتوا برای نزدیک شدن به خریداران                  

آنچه که باید اندازه بگیرید              

رشد کسب و کار: بازار و روابط عمومی چگونه به فروش منجر میشود         

محتوای وب چگونه فرآیند خرید را تحتتاثیر قرار میدهد              

نکاتی برای ساخت وبسایت خریدارمحور        

رهبری آنلاین افکار برای برندسازی سازمانبه مثابه منبعی قابلاعتماد          

تولید محتوای رهبری افکار            

رهبری افکار چیست و چطور انجامش میدهید؟             

اشکال محتوای رهبری افکار           

چگونگی خلق محتوای اندیشمندانه                

13.چگونه برای خریدارانخود بنویسید             

نگارش موثر برای بازاریابی و روابط عمومی               

روزنامهنگاری برند         

  1. بازاریابی موبایلی: به خریدارانخود، در هر کجایی که هستند، دسترسی داشته باشید    

سایتخود را برای موبایل بهینه کنید             

مخاطبانخود را از طریق موبایل بهدست آورید               

موقعیت جغرافیایی: چه زمان خریدار به شما نزدیک است              

کدهای QR مردم به سمت محتوایشما هدایت میکنند.                

دیوارنویسی سایبری با استفاده از نامهای شبکهی وایفای بهمثابه تبلیغات      

15. استفاده از شبکههای اجتماعی برای بازاریابی             

چگونه از فیسبوک برای بازاریابی محصولات و خدماتخود استفاده کنیم      

افزایش مشارکت در گروهها و اپلیکیشنهای فیسبوک                  

چرا گوگل پلاس برای کسب و کارشما مهم است              

چک کردن پروفایل لینکدین من        

شبکههای اجتماعی و برندسازی شخصی         

توئیتربازان سوارهنظام                  

قاعدهی بهاشتراکگذاری بیشتر از فروش        

85 درصد بهاشتراکگذاری و مشارکت            

10 درصد محتوای اصلی               

5 درصد یا کمتر از آن را به تبلیغ دربارهی کسب و کارخود اختصاص بدهید                 

کدام شبکهی اجتماعی مناسب شماست؟          

نمیتوانید به همهی مهمانیها بروید، پس اصلاً آنها امتحانکنید؟                 

بهینهسازی صفحات شبکههای اجتماعی          

شبکههای اجتماعی و ارتباطات در دورهی بحران            

  1. وبلاگنویسی برای نزدیک شدن به خریداران    

اخلاق وبلاگنویسی و رهنمودهای وبلاگنویسی کارکنان               

مبانی وبلاگ‌نویسی: آنچه که برای شروع نیاز دارید      

وبلاگنویسی در خارج از آمریکای شمالی        

  1. یک تصویر به اندازهی هزار کلمه موثر است    

استفاده از عکسها برای بازاریابی محتوایی متقاعدکننده              

تصاویر آدمهای واقعی بهتر از عکسهای آمادهی بیمعنی جواب میدهد          

 چرا عاشق اینستاگرام هستم           

قدرت اسلایدشر بهعنوان ویترین ایدههایتان                 

  1. ویدئو و پادکست کار را تا جای ممکن بسیار ساده کرده است    

ویدئوی کاری - غیررسمی             

در مورد اشکال انتشار ویدئو وسواس نداشته باشید        

  1. چگونه با استفاده از اعلامیههای خبری مستقیماً به خریداران نزدیک شویم    

اعلامیههای خبری در جهان وب      

قواعد جدید اعلامیههای خبری         

تدوین راهبرد اعلامیهی خبری         

  1. اتاق خبر: درگاهی برای رسانهها و بسیار فراتر از آن    

بِهروشهایاتاق خبر      

بهینهسازی اعلامیههای خبری برای جستجو و مرورگرها              

لینکها را در فیدهای شبکههای اجتماعیبگنجانید         

محتوای رسانهای را اضافه کنید      

مشخصات دقیق محصول و سایر دادههای ارزشمند را اضافه کنید                 

اگر مقتضی است، جهانی شوید        

برای همهی سطوح درک رسانهای محتوا ارائه کنید         

بخشی را برای به حرکت واداشتن روزنامهنگاران اضافه کنید          

وبلاگنویسان را همانند روزنامهنگاران سنتی بپذیرید                  

از واژگان فنی، سرنامها و زبان صنفی اجتناب کنید          

اهمیت فیدهای آراساس در اتاق خبر             

کارشناسانرا در معرض نمایش بگذارید         

  1. قواعد جدید دسترسی به رسانهها    

چگونه محصول یا خدمت را به رسانهها معرفی کنیم        

  1. موجسواری خبری، راهی به سوی رسانهها    

موجسواری خبری           

روزنامهنگاران در جستجوی اطلاعات شما هستند           

برداشتی را که از اخبار دارید در بازار ایدهها عرضه کنید              

چگونه اخباری را برای موجسواری پیدا کنیم                

پیگیری کسانی که میشناسید          

پایش کلمات و عبارات کلیدی           

اخبار را به رویدادهای جاری گره بزنید           

توئیتر ابزار موجسواریاست          

آگاه باشید: موجسواری خبری ممکن است به برند شما آسیب بزند               

23.بازاریابی مبتنی بر موتور جستجو                

صفحات فرود وب برای به کنش واداشتن مشتری           

بهینهسازی گذشته           

  1. آن را عملی کنید    

طرز فکر شما                

عالی برای هر سازمان                  

اکنون نوبت شماست        

 

سخن مولف

این کتاب سعی بر آن دارد که کاربردها و ویژگی‌های بازاریابی و روابط عمومی مبتنی بر اینترنت را با ادبیاتی روان و ساده ارائه نماید و همین ویژگی اثر را علاوه بر منبعی مناسب برای تدریس در دانشگاه تبدیل به یک کتاب پرفروش در جهان نموده است. مطالعه این اثر برای افرادی که در دنیای رقابتی امروز در حال تلاش به منظور ایجاد تمایز و برتری هستند و یا مایل می‌باشند که مهارت آن را کسب کنند مفید و آموزنده خواهد بود.
امیدواریم که با ارائه نظرات خود ما را در اصلاح این کتاب و بهبود آثار آینده یاری نمایید.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.