مفاهیم کاربردی و توصیفی بودجه

با تاکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قاعده مندی سیاست های مالی

۷۱,۰۰۰ تومان

با وجود این که حدود 70 سال از پیشینه برنامه و بودجه در ایران می گذرد و گسترش دانش این حوزه منجر به ایجاد رشته های آموزشی در دانشگاه ها شده است، هم چنان تدوین فرهنگ های مختلف، جامع و آراسته ای که حاوی اصطلاحات و واژگان ادبیات این حوزه باشد خود نمایی می کند. چرا که یکسان نبودن تعاریف، مفاهیم و برداشت های مختلف از یک عبارت علت اصلی بروز بخش مهمی از اختلافات تحلیل گران، تصمیم گیران و برنامه ریزان است .

از آن جاکه در زمینه بودجه مفاهیم، اصطلاحات و واژگان بیش تر با توسعه اقتصادی بوجود آمده اند و سابقه چندان طولانی ندارند بنابراین تهیه مجموعه ای از این اصطلاحات به منظور کاربرد، برداشت و درک یکسان صحیح آن ها، کاری اساسی و ضروری به نظر می رسد.

با علم به این مسایل کتاب "مجموعه مفاهیم، اصطلاحات و لغات بودجه " با ویراستاری علمی دکتر محمد کردبچه و زنده یاد بیژن رحیمی دانش توسط اینجانب تهیه و در سال 1385 از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی چاپ و منتشر گردید . از آن جا که کتاب مزبور جزو منابع مرجع کتابخانه ای و هم چنین مورد تدریس در برخی رشته های مرتبط قرار گرفته بود و چاپ اول آن به اتمام رسیده است، بنابراین چاپ مجدد آن احساس گردید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم شمسی فراهانی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 551 صفحه
دسته بندی اقتصادی، صنعتی، مالی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686917
قیمت 71000
زبان persian

فهرست مطالب

راهنما

آ  الف

آمایش سرزمین

آیین نامه اجرایی بند )ه( تبصره ) 5( قانون بودجه سال 1395 کل کشور)در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی (

آیین نامه اجرایی تبصره های بودجه

آیین نامه معاملات دولتی

ابلاغ بودجه

اثر بخشی

اجاره اموال

اجار ه بها

اجاره محل )در بودجه شرکت های دولتی(

اجرای بودجه

درخصوص مرحله نظارت بر بودجه

اجرای بودجه از نظر مصارف

اجرای بودجه از نظر منابع

اجرای تفصیلی بودجه

اجرای طرح

اجرای کار به روش پیمان مدیریت

اجرای کار به صورت امانی  پیمانی

اجرای کار به صورت پیمانی

احراز صلاحیت

احکام تبصره ها

ادغام کردن  تلفیق کردن

ارتباط بین قواعد مالی و پولی و ارزی

ارزش اسمی  ارزش وجهی

ارزش افزوده

ارزش جاری  ارزش استفاده

ارزش خالص

ارزش خالص دارایی  ارزش دارایی خالص

ارزش خالص مالی

ارزش دارایی های خالص

ارزش گذاری دارایی ها و بدهی ها در GFS

ارزش یابی

ارزش یابی برنامه ای

ارزش یابی در نظام GFS

ارزیابی

ارزیابی پس از اجرا

ارزیابی پیش از اجرا

ارزیابی ضمن اجرا

ارزیابی طرح ها

ارسال بودجه پیشنهادی

ارقام دوبار منظور شده

ارکان شرکت دولتی

اساس نامه

اساس نامه شرکت

اساس نامه شرکت دولتی

استاندارد

استاندارد در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد )عملیاتی(

استفاده از تسهیلات خارجی

استفاده از کالا و خدمات

استفاده از موجودی انبار

استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی

استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد )در بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی(

استقرار نظام چهارچوب میان مدت مخارج دولتی یا بودجه چند سالانه

استقراض

استقراض خارجی

استقراض داخلی

استهلاک

استهلاک در بودجه

استهلاک در بودجه شرکت های دولتی

استهلاک زودرس یا سریع

استهلاک سرمایه ثابت

اسکناس

اسناد خزانه اسلامی

اسناد مناقصه

اصلاحات ناظر بر ساختار کلی بودجه )در بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی(

اصلاح بودجه

اصلاحیه ها

اصول بودجه

اصل جامعیت

اصل تحدیدی بودن هزینه ها

اصل تخصیص و عدم تخصیص

اصل تخمینی بودن درآمدها

اصل تعادل

اصل تفصیل بودجه یا شاملیت

اصل تفکیک اعتبارات

اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها

اصل تناوب

اصل تنوع

اصل سالانه بودن

اصل شفافیت

اصل صحت

اصل قابلیت اعتماد

اصل قانونی بودن

اصل کفایت

اصل مدیریت

اصل مسئولیت

اصل وحدت بودجه

اصول مدیریت تخصیص بودجه

اضافه درآمد بودجه

اعتبار

اعتبارات اسنادی

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

اعتبارات جاری

اعتبارات خارج از شمول 85

اعتبارات ردیف های متفرقه )عمومی(

اعتبارات سرمایه ای

اعتبارات عمرانی

اعتبارات مصوب هزینه های پیش بینی نشده

اعتبارات منطقه ای

اعتبارات هزینه ای )جاری(

اعتبار از محل درآمد اختصاصی

اعتبار از محل درآمد عمومی

اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای

اعتبار ذخایر اضطراری

اعتبار ردیف های متمرکز بودجه

اعتبار سال جاری

اعتبار هزینه

اعمال تصدی دولت

اعمال حاکمیت دولت

افزایش ارزش پول

اقامت در GFS

اقلام گران بها

الحاق بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور

امتیاز صلاحیت

اموال امانی

اموال دولت

اموال دولتی

اموال رسیده

اموال سرمایه ای

اموال غیرمنقول

اموال فرستاده

اموال منقول

امور

امور اجتماعی

امور اقتصادی

امور اقتصادی در GFS

امور بخشی

امور تصدی دولت

امور حاکمیتی دولت

امور دفاعی و امنیتی

امور عمومی

امور فرابخشی

امین )انتشار اوراق مشارکت(

امین اموال

انباشت سرمایه

انباشت سودها  سود انباشته

انتقال منابع درون دولتی

اندوخته پنهانی  اندوخته نامریی

اندوخته سرمایه ای

اندوخته خارجی

اندوخته قانونی )بودجه شرکت های دولتی(

اندوخته های عمومی

انواع جریان های اقتصادی GFS

انواع قواعد مالی)در بودجه و قاعده مندی سیاست مالی(

قاعده مربوط به بدهی

قاعده تر از بودجه

قاعده هزینه ای

قاعده درآمدی

قاعده تر از اولیه بدون درآمد حاصل از منابع طبیعی

قاعده مالی قیمت منابع طبیعی و تراز ساختاری

قاعده تراز جاری

قاعده تراز جاری بدون منبع طبیعی

قاعده تراز داخلی

اوراق بهادار

اوراق بهادار دولتی

اوراق تسویه خزانه

اوراق خزانه اسلامی

اوراق صکوک اجاره

اوراق صکوک اسلامی

اوراق قرضه دولتی، حواله دولتی

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام

اهداف تحلیلی نظام GFS

ایدئولوژی مدیریت جدید

ب)

بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

بازپرداخت اصل تسهیلات سیستم بانکی

بازپرداخت اصل وام ها و دیون

بازپرداخت به سیستم بانکی

بازپرداخت وام خارجی

بازپرداخت وام داخلی

بازخرید اوراق بهادار

بازرسی

بخش تعاونی

بخش خصوصی

بخش دولتی

بخش دولتی در نظام GFS

بخشش  هدیه

بخش عمومی

بخش عمومی در نظام GFS

بخش عمومی دولت در نظام GFS

بخش غیردولتی

بخش غیررسمی

بخش کشاورزی

بخش نامه بودجه

بخشودگی  معافیت

بخش های اجتماعی

بخش های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

بخش های تولیدی

بخش های زیربنایی

بدهی  دین

بدهی های خارجی سیستم بانکی

برآورد

برآورد اعتبارات و هزینه ها در دستگاه های دولتی

برآورد اولیه

برآورد براساس الگو های اقتصاد سنجی

برآورد قیمت تمام شده کالای فروخته شده در واحدهای تولیدی

برآورد قیمت تمام شده کالای فروخته شده در واحدهای غیرتولیدی )بازرگانی(

برآورد نهایی اعتبار

برآورد هزینه

برآورد هزینه در بودجه برنامه ای

برآورد هزینه در بودجه عملیاتی

برآورد هزینه در بودجه متداول

برآورد هزینه عملیات غیرقابل سنجش

برآورد هزینه ها

برگشتی از پرداخت های سال های گذشته

برنامه

برنامه اجرایی

برنامه اجرایی، طرح

برنامه اقتصادی

برنامه توسعه ملی

برنامه درازمدت

برنامه ریزی

برنامه ریزی اجتماعی

برنامه ریزی اجرایی

برنامه ریزی اختصاصی

برنامه ریزی ارزش

برنامه ریزی از بالا به پایین

برنامه ریزی از پایین به بالا

برنامه ریزی استراتژیک در بودجه ریزی برنامه ریزی، طرح ریزی، بودجه ریزی PPBS

برنامه ریزی اقتصاد کلان

برنامه ریزی اقتصادی

برنامه ریزی بخشی

برنامه ریزی  برنامه نویسی  بودجه بندی

برنامه ریزی پروژه

برنامه ریزی تخصیص منابع

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی توسعه

برنامه ریزی جامع

برنامه ریزی جامع توسعه

برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی طرح

برنامه ریزی غیرمتمرکز

برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی متمرکز

برنامه ریزی ملی

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی موضوعی

برنامه ریزی میان بخشی

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه سالانه

برنامه عمرانی پنج ساله

برنامه عمرانی کشور

برنامه کوتاه مدت

برنامه مالی

برنامه منطقه ای

برنامه های بلندمدت

برنامه های دورنگر

برنامه های میان مدت

بودجه

بودجه ABC

بودجه اداری

بودجه ارزی

بودجه استانی

بودجه اسمی

بودجه اقتصادی

بودجه برنامه ای

بودجه بر طبق عملیات  بودجه بندی عملیات

بودجه، برنامه ریزی، طرح ریزی و بودجه بندی.P.P.B.S

بودجه بندی براساس شرایط عدم اطمینان

بودجه بندی تولید

بودجه بند ی عملیات، بودجه طبق عملیات )بودجه ریزی عملیاتی(

بودجه بندی مشارکتی

بودجه بندی وجوه

بودجه پیشنهادی

بودجه تفاضلی  بودجه نهایی

بودجه تفضیلی

بودجه تولید

بودجه ثابت

بودجه جاری

بودجه جامع )بودجه اصلی و مادر(

بودجه جمعی و خرجی

بودجه چند دوازدهم

بودجه چند سقفی

بودجه دولت

بودجه ریزی

بودجه ریزی افزایشی

بودجه ریزی بر مبنای صفر

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه ریزی برمبنای فعالیت  هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بودجه ریزی بر مبنای مدیریت مخارج عمومی  بودجه ریزی مبتنی بر مدیریت مخارج عمومی

بودجه ریزی برنامه ای

بودجه ریزی در یک سازمان

بودجه ریزی عملکردی

بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران

بودجه ریزی متداول یا سنتی

بودجه زمانی

بودجه زیرخط

بودجه سالانه استان ها

بودجه سربار کارخانه

بودجه سرمایه ای

بودجه سرمایه ای در شرکت های دولتی

بودجه سوئدی

بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

بودجه طرح

بودجه عمرانی

بودجه عملیات  بودجه دوایر

بودجه عملیاتی

بودجه عمومی دولت

بودجه فروش

بودجه کشور

بودجه کل کشور بودجه ملی

بودجه مالی

بودجه متحرک  بودجه مستمر

بودجه متداول

بودجه متغیر

بودجه متوازن، بودجه متعادل

بودجه محدود

بودجه مصوب

بودجه مضاعف

بودجه مقدماتی

بودجه منعطف )انعطاف پذیر یا دگرگونی پذیر(

بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت

بودجه نامتوازن

بودجه نامحدود

بودجه نقدی

بودجه و قانون اساسی

بودجه و قانون جزا

بودجه و قانون کار

بودجه های استانی

بودجه های سالانه و چندسالانه

بودجه هزینه های اداری

بودجه هزینه های فروش و بازاریابی

بها، ارزش، قیمت

بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای قانونی و دفتری

بهای واحد قیمت واحد

بهره

بهره خالص

بهره قانونی  ربح قانونی

بهره ناخالص  ربح ناخالص

بهره وری

بیع متقابل 

سخن مولف

به دلیل اهمیت بودجه ریزی و لزوم تغییر شیوه بودجه ریزی فعلی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ضمن به روز نمودن محتوای کتاب فوق الذکر، مفاهیم مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قاعده مندی سیاست مالی به آن اضافه گردید. در واقع کتاب "مفاهیم کاربردی و توصیفی بودجه " کوششی بر این موضوع با تاکیدبر موضوعات فوق الذکر می باشد.

مطالب مربوط به بودجه و قاعده مندی سیاست های مالی از کتاب به همین نام اثر دکتر محمد کردبچه برگرفته شده و محتوای مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از پیوست های قانون بودجه سال 1397 به کل کشور برداشته شده است.

شایان ذکر است کلیات و محتوای کتاب "مجموعه مفاهیم،اصطلاحات و لغات بودجه " در آخرین جلسه شورای اتتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اواخر سال 1385 برای چاپ و انتشار مورد تایید قرار گرفت ولیکن ادغام سازمان مذکور با نهاد ریاست جمهوری و به تبع آن توقف فعالیت های چاپ، مانع از انتشار کتاب مزبور توسط سازمان برنامه و بودجه وقت گردید.

 

شمسی فراهانی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.