موافقت نامه های داوری و انتخاب دادگاه

در حقوق بازرگانی بین المللی

۵۰,۰۰۰ تومان

فعالیتهای بازرگانی بازرگانان فعال در عرصه بین المللی، بر مبنای قراردادهای بازرگانی تنظیم وقاعده مند می گردد.در بعضی از مواقع، در هنگام انعقاد و اجرای قراردادها، میان طرفین قرارداد اختلافاتی بروز می نماید که باید به طرز صحیح و شایسته ای مورد حل و فصل قرار بگیرند.

مهمترین و متداول ترین روشهای حل و فصل اختلافات که توسط طرفین اختلافات ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در بستر بازرگانی بین المللی مورد استفاده واقع می شوند، یکی ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و دیگری تعیین دادگاه بی طرفی از دادگستری یک کشور مرضی الطرفین است که با توافق طرفین به اختلافات رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید. هر کدام از روشهای فوق که از سوی طرفین اختلافات مورد انتخاب و استفاده قرار گیرد، دارای اقتضائات خاصی در مورد شکل گیری، الحاق به قرارداد اصلی و اعتبار هستند.هر دو این روش ها از یک سو دارای قدرت بسط دهنده هستند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را به مرجع رسیدگی منتخب بسط می دهند، و از سوی دیگر دارای قدرت سلب کننده هستند که هر مرجع رسیدگی دیگری به غیر از مرجع منتخب را که به موجب هرگونه قانونی واجد صلاحیت رسیدگی به دعوا باشد، سلب صلاحیت می نمایند.

هر دو این موافقت نامه ها مسائل پیچیده و دشواری را در مورد تعارض صلاحیت ها و تدابیر متخذه توسط قوانین کشورهای مختلف جهت منع طرفین از اتخاذ روشهایی در راستای تقلب نسبت به قانون به وجود می آورند. به دلیل وجود مشابهت های بسیار میان این دو نوع از روشهای حل و فصل اختلافات که با تکرر و تواتر بیشتری توسط بازرگانان مورد استفاده قرار می گیرند، معمولا هر دو این روش ها از سوی دادگاه ها به طور کمابیش مشابهی مورد برخورد قرار می گیرند.

این کتاب مطالعه ای تطبیقی را در مورد اقتضائات و پیش نیازها و میزان نفوذ و قابلیت اجرای موافقت نامه های داوری و انتخاب دادگاه با صلاحیت انحصاری، در اختیار خواننده کتاب قرار می دهد تا مشخص شود که آیا با هر دو این روشهای حل و فصل اختلافات باید به طور مشابهی رفتار شود و آیا این دو شیوه حل و فصل اختلافات اثرات همانندی از نظر حقوق بین الملل خصوصی دارند یا خیر.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم مهرداد گلیائی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 389 صفحه
دسته بندی حقوق تجارت بین الملل
تاریخ انتشار
شابک 9789644686900
قیمت 50000
زبان persian

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول:  کلیات

مقدمه

مقایسه بین موافقت نامه های انتخاب دادگاه و موافقت نامه های داوری

تعاریف و اصطلاحات

بین المللی

بازرگانی

انواع مختلف موافقت نامه های انتخاب دادگاه

موافقت نامه های داوری

هدف کتاب

چهارچوب قانونی

حقوق انگلستان

حقوق ایالات متحده آمریکا

حقوق چین

اسناد بین المللی

فصل دوم:  شرایط اعتبار موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

کلیات

مفاهیم وجود و اعتبار

تفکیک بین وجود و اعتبار

تفکیک بین اعتبار شکلی و اعتبار ماهوی

قانون صلاحیتدار در مورد تفکیک

کدام قانون در مورد وجود و اعتبار تصمیم میگیرد؟

شروط انتخاب دادگاه

موافقت نامه های داوری

اهلیت

وجود موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

انتخاب تلویحی

الحاق

تغییرات در موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

اعتبار موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

اعتبار شکلی

اعتبار ماهوی

تفسیر و قلمرو موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

معرفی

ساختار موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

یکنواخت سازی و همکاری

فصل سوم:  دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به مسئله وجود و اعتبار موافقت نامه های حل و فصل

کلیات

دکترین تفکیک پذیری

مقدمه

دکترین تفکیک پذیری در حقوق انگلستان

دکترین تفکیک پذیری در حقوق اتحادیه اروپا

دکترین تفکیک پذیری در حقوق ایالات متحده

دکترین تفکیک پذیری در حقوق چین

نتیجه گیری

دکترین صلاحیت در صلاحیت

دکترین صلاحیت در صلاحیت در موافقت نامه های انتخاب دادگاه

دکترین صلاحیت در صلاحیت در موافقت نامه های داوری

دکترین صلاحیت در صلاحیت در شروط حل و فصل اختلافات

نتیجه گیری

فصل چهارم:  گستره موضوع اختلافات

کلیات

داوری پذیری

انتخاب قانون صلاحیتدار

مسائل بحث برانگیز

نتیجه گیری

موضوعات مشمول موافقت نامه های انتخاب دادگاه

صلاحیت انحصاری

محافظت از طرف ضعیفتر

مقایسه قلمرو موضوع شروط داوری و شروط انتخاب دادگاه

فصل پنجم:  قابلیت اجرای موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

کلیات

اجرا در چین

موافقت نامه های داوری

موافقت نامه های انتخاب دادگاه

ارزیابی

اجرا در انگلستان

اجرای شروط داوری- تعهد قانونی

 اجرای شروط انتخاب دادگاه با صلاحیت رسیدگی انحصاری از دیدگاه حقوق عرفی

 اجرای موافقت نامه های انتخاب دادگاه در چهارچوب قانون بروکسل

ارزیابی

 اجرا در ایالات متحده آمریکا

 اجرای موافقت نامه های داوری

 اجرای موافقت نامه های انتخاب دادگاه

 ارزیابی

اجرا به وسیله اشخاص ثالث

قاعده کلی

تملک حقوق و تعهدات یک طرف

اعطای صریح منافع به شخص ثالث

رضایت و اطلاع شخص ثالث

روابط نزدیک با شخص ثالث

نتیجه گیری

فصل ششم: حمایت از خودمختاری طرفین از طریق اعمال قاعده های امر مطروحه، دادگاه نامناسب

کلیات

قاعده امر مطروحه

قاعده امر مطروحه و موافقت نامه های انتخاب دادگاه در کشورهای حقوق نوشته

قاعده امر مطروحه و موافقت نامه های انتخاب دادگاه در کشورهای حقوق عرفی

قاعده امر مطروحه و موافقت نامه های داوری

دستورهای منع رسیدگی و موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

دستورهای منع رسیدگی در رسیدگی های موازی

دستورهای منع رسیدگی در حمایت از شروط انتخاب دادگاه و داوری

خودمختاری طرفین در مقابل صلاحیت مقرر توسط قانون در دستورهای منع رسیدگی

اجرای دستورهای منع رسیدگی

دستور منع داوری

توقف دادرسی و موافقت نامه های حل و فصل اختلافات

قاعده دادگاه نامناسب و موافقت نامه های انتخاب دادگاه

اجرای موافقت نامه های انتخاب دادگاه با صلاحیت انحصاری

توقف دادرسی به منظور نقض نمودن شروط انتخاب دادگاه محلی با صلاحیت انحصاری

توقف رسیدگی به نفع موافقت نامه های داوری

تیجه گیری

فصل هفتم:  تدابیر اتحادیه اروپا در حمایت از خودمختاری طرفین

کلیات

قاعده امر مطروحه و موافقت نامه های انتخاب دادگاه

تعارض دو دکترین در قانون بروکسل

رجحان قراردادی و رجحان تشریفاتی

شروط انتخاب دادگاه منعقده توسط طرفین مقیم در خارج از اتحادیه اروپا

قاعده دادگاه نامناسب در قانون بروکسل

اووسو علیه جکسون

توقف رسیدگی به نفع دادگاه یک کشور ثالث منتخب در یک شرط انتخاب دادگاه

توقف رسیدگی مقرر در بند ماده 3 قانون بروکسل

توقف رسیدگی به موجب بند ماده 3 قانون بروکسل

 اجرای دستورهای منع رسیدگی صادره از کشور ثالث

 دستورهای منع رسیدگی و شروط انتخاب دادگاه در اروپا

 کلیات

 قضیه ترنر علیه گروویت

اثر قضیه ترنر علیه گروویت بر موافقت نامه های انتخاب دادگاه

 مواردی که صلاحیت دادگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به موجب قانون داخلی آن

دستورهای منع رسیدگی و کشورهای ثالث

 دستورهای منع رسیدگی و موافقت نامه های داوری در اتحادیه اروپا

وضعیت قبل از قضیه فرانت کومور

 قضیه فرانت کومور )وست تانکرز علیه آلیانز(

 نقد حکم صادره در قضیه فرانت کومور

 مانور حول قضیه فرانت کومور

ویراش جدید قانون بروکسل

موافقت نامه های انتخاب دادگاه

داوری

فصل هشتم: شناسایی و اجرای احکام قضایی و آرای داوری

کلیات

 شناسایی و اجرای آراء داوری

نظم عمومی

 شناسایی و اجرای احکام قضایی در حقوق داخلی

 حقوق انگلستان

 حقوق ایالات متحده

 حقوق چین

 شناسایی و اجرای احکام در قانون بروکسل

 وضع کنونی

ویراش جدید قانون بروکسل  و نسخ تشریفات صدور اجرائیه

 نظام بین المللی شناسایی و اجرای احکام

-نتیجه گیری

فصل نهم : مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی در زمینه موافقت نامه های داوری و انتخاب دادگاه

کلیات

چهارچوب های بین المللی در مورد موافقت نامه های داوری

کنوانسیون نیویورک

قانون نمونه آنسیترال

قواعد داوری آنسیترال

نظام منطقه ای و بین المللی همکاری های قضایی در مورد موافقت نامه های انتخاب دادگاه

قانون بروکسل

کنوانسیون انتخاب دادگاه لاهه

مطالعه تطبیقی کنوانسیون های لاهه و نیویورک

مراجع منتخب و غیر منتخب

قلمرو شمول

زمینه های رد قابلیت اجرای شروط حل و فصل اختلافات

رد درخواست شناسایی و اجراء

نتیجه گیری

آینده کنوانسیون لاهه

منابع و مراجع

فهرست کتب و نشریات3

فهرست قضایای مورد استناد

آراء داوری

فهرست قوانین و اسناد قانونی

 

سخن مولف

در این کتاب رفتار و رویه و رویکرد نظام حقوقی اتحادیه اروپا و انگلستان به عنوان کشوری که دارای نظام حقوقی عرفی بوده و همزمان به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا، قوانین اتحادیه اروپا نیز به عنوان بخشی از نظام حقوقی آن کشور لازم الاجراست و همچنین نظام حقوقی کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشور جمهوری خلق چین، مورد مقایسه و تطبیق قرار  می گیرد تا معین شود که در عمل چگونه موافقت نامه های داوری و انتخاب دادگاه مورد اجراء قرار می گیرند.

مترجم کتاب حاضر که همواره از کمبود منابع علمی دستاول در زمینه حقوق تجارت بین الملل که رشته ای نسبتا نوظهور در دانشگاه های ایران است ناخرسند بوده است، جهت ایفای نقشی هرچند  کوچک و به عهده گرفتن سهمی از مسئولیت در راستای رفع مشکل مذکور، مبادرت به ترجمه این کتاب نمود که توسط مولف محترم کتاب، به شایستگی و با تحمل زحمات فراوان مورد تحقیق و تالیف  قرار گرفته و از نظر علمی منبعی ارزشمند برای مطالعه در این زمینه به شمار میرود. مترجم کتاب امیدوار است که با یاری خداوند متعال بتواند در آینده نیز در این مسیر از توفیق الهی بهره مند گردد.

 

مهرداد گلیائی

 

 

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.