دکتر ابراهیم گرجی بندپی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1352, اقتصاد نظری, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1358, اقتصاد, دانشگاه آمریکن
 • دکتری, 1364, اقتصاد, دانشگاه امریکن

کتاب‌های تالیفی

 • ابراهیم گرجی بندپی . "ارزیابی مهمترین مکاتب اقتصاد کلان." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1376.
 • ابراهیم گرجی بندپی . "اقتصاد کلان تئوریها و سیاستگذاری‌های اقتصادی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1379.
 • ابراهیم گرجی بندپی . "بررسی تئوریک سیکل‌های تجاری و علل پیدایش آن در اقتصاد ایران." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1381.
 • ابراهیم گرجی بندپی و شیما مدنی . "سیر تحول در تجزیه و تحلیلهای تئوریهای کلان اقتصادی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1384.
 • ابراهیم گرجی بندپی و سجاد برخورداری . "مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی." : نشر ثالث، 1388.
 • ابراهیم گرجی بندپی و شیما مدنی . "اقتصاد کلان دینامیک نظریه رشد." : انتشارات سمت، 1388.
 • ابراهیم گرجی بندپی و معصومه علیپوریان . "اقتصاد دانایی محور." : انتشارات باور عدالت، 1391.
 • ابراهیم گرجی بندپی ، ویدا ورهرامی ، امنه جعفری و لیلی نیاکان . "اقتصاد کلان، چالش در دیدگاه های سنتی اقتصاد (نئوکلاسیک ها، کینزین ها و پولیون)." : انتشارات دانشگاه تهران، 1391.
 • ابراهیم گرجی بندپی و ویدا ورهرامی. "سیری در تفکرات و اندیشه های اقتصادی." : نور علم، 1393.
 • ابراهیم گرجی بندپی و ویدا ورهرامی. "چالش در دیدگاه های نوین اقتصاد(انتظارات ،سیکل تجاری پولی، سیکل تجاری حقیقی، کینزی های جدید)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • ابراهیم گرجی بندپی و ویدا ورهرامی. "چالش در دیدگاههای نوین اقتصاد (انتظارات، سیکل تجاری پولی، سیکل تجاری حقیقی، کینزی های جدید)." : انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • ابراهیم گرجی بندپی ، ویدا ورهرامی، آمنه جعفری قدوسی و لیلی نیاکان . "اقتصاد کلان ،چالش در دیدگاه های سنتی(نئوکلاسیک ها کینزی ها و پولیون)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
 • ابراهیم گرجی بندپی ، ویدا ورهرامی و فرزانه انواری. "اقتصاد رشد,جنبه های کاربردی و توصیه های سیاستی." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1396.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Ebrahim Gorji Bandpi. "On the inequality effects of fiscal policy." Iranian Economic Review 1, no. 1 (1994): 88-58.
 • Ebrahim Gorji Bandpi, and معصومه علیپوریان . "Trade opennen and economic growth in Iran and rase OPEC nation." Iranian Economic Review 1, no. 22 (2008): 40-31.
 • Ebrahim Gorji Bandpi, and Masoume Alipourian . "The Knowledge Economy the Knowledge Assement Methodology." Iranian Economic Review 29, no. 15 (2011): -.
 • مسعود هاشمیان اصفهانی و ابراهیم گرجی بندپی . "بررسی تاثیر الحاق به WTO بر امنیت اقتصادی کشورهای جهان به منظور اتخاذ سیاستهای کلان تجاری ایران." دانش و توسعه -، 21 (1111): -.
 • ابراهیم گرجی بندپی . "مقایسه آثار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی." مجله تحقیقات اقتصادی -، 54 (1378): 53-82.
 • ابراهیم گرجی بندپی و علی یوسفیان . "اثربخشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در رشد اقتصادی ایران." پژوهشنامه بازرگانی -، 13 (1378): 43-54.
 • ابراهیم گرجی بندپی و  سیدمرتضی ساداتیان   . "ارزیابی درجه تمرکز در سطح تولید و عمده فروشی بازار انواع یخچال خانگی." پژوهشنامه بازرگانی 4، 16 (1379): 41-60.
 • ابراهیم گرجی بندپی . "بررسی نقش ثبات اقتصادی در تقویت اثرگذاری سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات همزمان." پژوهشنامه بازرگانی 8، 28 (1382): 89-100.
 • ابراهیم گرجی بندپی و معصومه علیپوریان . "تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک." پژوهشنامه بازرگانی 9، 40 (1385): 120-135.
 • ابراهیم گرجی بندپی و شیما مدنی . "کینزیهای جدید تا چه اندازه جدیدند." دانش و توسعه 4، 18 (1385): 109-79.
 • ابراهیم گرجی بندپی و علی رضا اقبالی . "اعطای جایزه نوبل در اقتصاد به پروفسور ادموند فلپس." مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 7، 65-66 (1386): 83-77.
 • ابراهیم گرجی بندپی و مسعود هاشمیان . "تحلیل تطبیقی مولفه های امنیت اقتصادی در ایران." فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک 8، 29 (1386): 35-50.
 • علیرضا اقبالی و ابراهیم گرجی بندپی . "برآورد منحنی فیلیپس در ایران ( با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی )." مجله تحقیقات اقتصادی 43، 1 (1386): 45-62.
 • ابراهیم گرجی بندپی و محمد برهانی پور . "اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران." فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 10، 34 (1387): 99-124.
 • ابراهیم گرجی بندپی و مهدی فولادی . "برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید برای اقتصاد ایران." نامه مفید 14، 66 (1387): 3-20.
 • ابراهیم گرجی بندپی و مهدی فولادی . "مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی های جدید یا منحنی متعارف در ایران." مجله تحقیقات اقتصادی 15، 79 (1388): 20-40.
 • حمید ابریشمی ، ابراهیم گرجی بندپی ، مهدی احراری و فرزانه نجفیان . "اثر جهانی شدن بر صادرات غیرنفتی ایران." پژوهشنامه بازرگانی -، 51 (1388): 1-24.
 • علیرضا اقبالی و ابراهیم گرجی بندپی . "بررسی و برآورد سیکل های تجاری در ایران." پژوهشنامه اقتصادی 9، 2 (1388): 71-96.
 • ابراهیم گرجی بندپی . "بررسی آثار سیاستهای اقتصادی دولت بر روی توزیع درآمدها." پژوهشنامه بازرگانی 1، 2 (1388): 44-75.
 • ابراهیم گرجی بندپی و  علیرضا اقبالی . "بررسی یک اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های تجاری سیاسی: یک تحلیل تئوریک." پژوهشنامه علوم سیاسی 6، 3 (1389): -.
 • ابراهیم گرجی بندپی ، معصومه علیپوریان ، حسین سرمدی ، معصومه علیپوریان و حسین سرمدی . "تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال در ایران (و برخی کشورهای در حال توسعه." دانش و توسعه 17، 32 (1389): -.
 • حسین امیری و ابراهیم گرجی بندپی . "برآورد منحنی فیلیپس برای ایران با استفاده از مدلهای رگرسیونی انتقال ملایم." فصلنامه مدلسازی اقتصادی 1، 3 (1390): 169-190.
 • ابراهیم گرجی بندپی . "نظریه های مختلف دولت سازی به سوی چهارچوب بندی نظری." پژوهشنامه علوم سیاسی -، 23 (1390): 7-44.
 • ابراهیم گرجی بندپی و علیرضا اقبالی . "بررسی اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های تجاری - سیاسی تحلیلی تئوریک." پژوهشنامه علوم سیاسی 6، 3 (1390): 137-154.
 • علیرضا اقبالی ، محمدجواد شریف زاده و ابراهیم گرجی بندپی . "نظریه RBC و بحران اخیر مالی." دانش و توسعه 1، 1 (1390): 78-101.
 • ابراهیم گرجی بندپی و حمید پاداش . "کینز در مقابل کلاسیکها ( آیا انقلاب کینزی رخ داده است )." مجله تحقیقات اقتصادی 46، 96 (1390): 207-233.
 • اکبر کمیجانی، ابراهیم گرجی بندپی و  علیرضا اقبالی . "اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی." پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 21، 65 (1392): 61.
 • ابراهیم گرجی بندپی ، مرجان قوامی و یزدان گودرزی فراهانی. "علل پیدایش سیکل های تجاری در ایران و راهکارهای برون رفت از آن." نظریه های نوین اقتصادی 2، 2 (1393): 99.
 • اکبر کمیجانی، ابراهیم گرجی بندپی و علیرضا اقبالی. "برآورد مدل جدیدی از سیکل های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران." پژوهشنامه بازرگانی 1، 71 (1393): 1-34.