فاطمه ابراهیمی حیدرلو

تحصیلات:

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد(رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول )

 دانشجوی ممتازو دارای رتبه اول  درتمام طول تحصیل مقطع ارشد

 

پست سازمانی:

کارشناس مسئول  بودجه اداره کل گمرک تهران

 محل اشتغال:حوزه معاونت حقوقی گمرک  تهرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سابقه خدمت رسمی:

 • دوایرفنی گمرک ارومیه بمدت 2سال                
 • اموراداری گمرکات استان هرمزگان (بمدت 9سال،3 سال باسمت مسئول اموراداری(
 • مسئولیت اموراداری اداره کل گمرک امانات پستی تهران بمدت 2سال
 • مسئول اموراداری اداره کل گمرکات البرز بمدت 5/3سال
 • قسمت امورمالی حوزه معاونت حقوقی اداره کل گمرک تهران ازتاریخ8/6/93 تاکنون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     احکام:

 • مشاورناظرگمرکات استان هرمزگان به شماره 294480مورخ 2/12/87
 • احکام تفویض اختیارازسوی معاون اداری ومالی اداره کل گمرک شهیدرجایی
 • عضو کمیته هم اندیشی اداره کل گمرکات استان البزر به شماره 22977مورخ 5/8/92
 • عضو کمیته اجرایی آموزش و توانمندی سازی منابع انسانی اداره کل گمرکات استان البزر به شماره 20837 مورخ 31/4/92
 • عضوکارگروه پیشگیری ومبارزه بارشوه وارتقاءسلامت اداری اداره کل گمرکات استان البرزبه شماره60763مورخ 20/5/93
 • عضو کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان اداره کل گمرکات استان البزر به شماره 35570مورخ 14/7/92
 • عضو شورای تحول اداری اداره کل گمرکات استان البزر به شماره 14171مورخ 22/9/90
 • عضو کارگروه اجرایی هدفمندی یارانه ها و مدیریت مصرف اداره کل گمرک امانات پستی تهران به شماره 319مورخ15/1/89
 • عضو کمیته تحول اداری اداره کل گمرکات استان هرمزگان به شماره 40066 مورخ 17/2/87
 • عضو کمیته مدیریت راهبردی اداره کل گمرکات استان هرمزگان به شماره 40062 مورخ 12/3/87
 • عضو کمیته راهبردی آموزش اداره کل گمرکات استان هرمزگان به شماره 40079 مورخ 17/2/87
 • عضوکارگروه پیشگیری ومبارزه بارشوه اداره کل گمرکات استان البرزبه شماره26099مورخ 28/12/92
 • عضوکمیته امربه معروف ونهی ازمنکراداره کل گمرکات استان البرزبه شماره 26385مورخ 24/12/92
 • عضو کمیته اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری گمرک شهید رجایی بندر عباس به شماره 52548 مورخ 28/2/88
 • شرکت در دومین کنفرانس بهبود تحول ادار ی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در تاریخ 14و 15 بهمن ماه 1388
 • حکم ارتقاء طبقه شغلی  تشویقی  به شماره 18539 مورخ 11/11/91
 • حکم اعطای گروه تشو.یقی ( ارزشیابی ) به شماره 2876 مورخ 1/12/88
 • عضوشورای حل اختلاف مرکزعلمی کاربردی اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران به شماره 1658/م/97مورخ 10/7/97

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               دوره های آموزشی:

 • آشنایی باقانون جدیدامورگمرکی

- آشنایی بااصول ومبانی امورگمرکی 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • آشنایی باموافقتنامه هاومقررات سازمان جهانی تجارت
 • کنوانسیونهای استانبول وکیوتو                                                                                                                                                                                                                                                                
 • تکنیک های برنامه ریزی                                              
 • مکاتبات اداری
 • اصول برنامه ریزی
 • تشکیلات وطبقه بندی مشاغل                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • گزارش نویسی                                                               
 • نظام هماهنگ پرداخت                                                                                                                                       
 • توانمندسازی نیروی انسانی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی